Επικαιρότητα
Προσδιορισμός του αντικειμένου της φορολογικής διαφοράς μόνο με νόμο - Αντισυνταγματικός ο "αντικειμενικός" προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, που πραγματοποιήθηκε με υπουργική απόφαση. 
Σε μία ομόρρυθμη ή ετερρόρυθμη εταιρεία είναι σύνηθες να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες και αντιδικίες ως προς την διαχείριση, την εκπροσώπηση της εταιρείας, τις συναλλαγές και τις εταιρικές επιλογές. Ο νομοθέτης έχει καλύψει κάθε δυνατή τέτοια προβληματική περίπτωση και έχει εισάγει συγκεκριμένη δικαστική επίλυση του όποιου προβλήματος ανακύπτει.
To τελευταίο χρονικό διάστημα οι τράπεζες κινούνται πιο επιθετικώς και διεκδικούν την είσπραξη των δανείων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί από τους οφειλέτες (επιχειρηματίες, επιχειρήσεις) μέσω της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68επ. Ν. 4307/2014. Παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες νομικές συμβουλές.
Δημόσιες Συμβάσεις: Ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
Δασικοί χάρτες – προστασία της ιδιοκτησίας Με τον νόμο 4389/2016 ενεργοποιήθηκε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και η κύρωση αυτών από την αρμόδια Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την κύρωση των δασικών χαρτών επέρχεται ο χαρακτηρισμός μίας (έστω και ιδιωτικής) εκτάσεως ως δασικής. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια της…
Η διαδικασία εξαγοράς απαιτεί την κατάθεση δικογράφου (αίτησης) και πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία
Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάγεται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης με βάση το άρθρο 69 ΑΚ στην εκούσια δικαιοδοσία, ωστόσο μπορεί να ακολουθηθεί και η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ίδιο υποστηρίζει και η νομολογία, εφόσον υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση προστασίας και ο επικείμενος κίνδυνος.
Η αφανής εταιρεία αποτελεί συνήθη μορφή εμπορικής δραστηριότητας, όταν κάποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί εμπορικώς και να μην το δηλώνει στους τρίτους και συνεργάζεται με κάποιον άλλον που φαίνεται ως ο πραγματικός έμπορος και συναλλασσόμενους με τους τρίτους.
Υπηρεσιακή ή εξαρτημένη εφεύρεση Η νομολογία δεν έχει εξειδικεύσει την έννοια της υπηρεσιακής εφεύρεσης. Στην παραπάνω απόφαση ΑΠ 367/2005 κρίθηκε ως προϋπόθεση της υπηρεσιακής εφεύρεσης, πως με τον εργαζόμενο-εφευρέτη καταρτίστηκε «σύμβαση με αντικείμενο την εφευρετική απασχόλησή του». Στην ΕφΑθ 3268/2001 ΕΕργΔ 2002 σ. 1293 ορίζεται, πως η υπηρεσιακή εφεύρεση είναι…
Οι διαφορές και διαφωνίες των εταίρων μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό ενός εταίρου απο την εταιρεία ή και στην λύση αυτής.
Σελίδα 1 από 11

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ