Προσδιορισμός του αντικειμένου της φορολογικής διαφοράς μόνο με νόμο - Αντισυνταγματικός ο "αντικειμενικός" προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, που πραγματοποιήθηκε με υπουργική απόφαση. 
Σε μία ομόρρυθμη ή ετερρόρυθμη εταιρεία είναι σύνηθες να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες και αντιδικίες ως προς την διαχείριση, την εκπροσώπηση της εταιρείας, τις συναλλαγές και τις εταιρικές επιλογές. Ο νομοθέτης έχει καλύψει κάθε δυνατή τέτοια προβληματική περίπτωση και έχει εισάγει συγκεκριμένη δικαστική επίλυση του όποιου προβλήματος ανακύπτει.
ΜΠρΔράμας 102/2015 (ασφ.) Αναστολή εκποίησης αποθηκευμένων εμπορευμάτων εταιρείας που βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης
Η απόφαση ΣτΕ 600/2014 κρίνει το ζήτημα της άρσης απαλλοτρίωσης επί ακινήτου. Στο Σύνταγμά μας εισάγεται ως συνταγματική επιταγή για τη Διοίκηση η άρση κάθε κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 18 μηνών. Αν δηλαδή παρέλθουν 18 μήνες από τη δημοσίευση τηςαπόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της…
Σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας εκδόθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου περί του υπολογισμού αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ακινήτου όταν μειώνεται η δυνατότητα ανέγερσης οικοδομής επί του οικοπέδου του
Νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση του φόρου, καίτοι χορηγήθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο αναστολή εκτελέσεως του νομίμου τίτλου. Νόμιμη και η επιβολή προσαυξήσεων επι του ταμειακώς βεβαιωθέντος ποσού, τις οποίες θα καταβάλει ο υπόχρεως μαζί με το ποσό του φόρου σε περίπτωση τελεσιδίκου απορρίψεως του ενδίκου βοήθημάτος του.
Τεκμήριο γνώσης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την ανάρτηση της πράξης στο διαδίκτυο (στοιν οικείο ιστοτόπο). Έναρξη της προθεσμίας για αίτηση ακύρωσης. Αναδημοσίευση από: http://www.ddikastes.gr/?q=node%2F2343
Τόσο η ΑΠ 1666/2014 όσο και η εκδοθείσα από το γραφείο μας ΕφΑθ 513/2013 κρίνουν ότι οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες δεν αδικοπρακτούν ούτε πλουτίζουν αδικαιολογήτως όταν εισπράττουν αναλογικά δικαιώματα σε ομολογιακά δάνεια, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
Η απόφαση γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας υπόκειται σε συγκεκριμένες διατυπώσεις και προθεσμίες κλήσης των μετόχων. Αν το καταστατικό επιβάλλει μεγαλύτερες προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν. Μή τήρηση διαδικασίας που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό οδηγεί σε ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
Στο νόμο προβλέπεται εις ολόκληρον ευθύνη του διαχειριστή για τα χρέη της ΕΠΕ προς το Δημόσιο από φόρους εισοδήματος και παρακρατούμενους φόρους, ανεξαρτήτως αν οι εταίροι λάβουν απόφαση περί αναβιώσεως ή παρατάσεως της διαρκείας της. Η προστασία του διαχειριστή παρέχεται με προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου αλλά και με αίτηση…
Σελίδα 1 από 5

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ