Αναστολή εκτέλεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές

Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι συνταγματική διάταξη του άρ. 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι η ρύθμιση του άρ. 38 του ν. 3900/2010 που προβλέπει, προκειμένου περί φορολογικών και τελωνεικών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμοτητα του ενδίκου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). Ο περιορισμός αυτός, ο οποιος συνίσταται στη μη πρόβλεψη ως λόγου αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης και της ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, που επέρχεται τυχόν από αυτήν, δεν εξίκνειται, πάντως, εώς του σημείου πλήρους κατάλυσης του δικαιώματος χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας, και επομένως είναι συνταγματικά ανεκτός.

ΝΕΑ

 • Δασικοί Χάρτες - Προστασία της Ιδιοκτησίας

  Δασικοί χάρτες – προστασία της ιδιοκτησίας

  Με τον νόμο 4389/2016 ενεργοποιήθηκε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και η κύρωση αυτών από την αρμόδια Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την κύρωση των δασικών χαρτών επέρχεται ο χαρακτηρισμός μίας (έστω και ιδιωτικής) εκτάσεως ως δασικής. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια της δυνατότητας του ιδιοκτήτη να την αξιοποιήσει ουσιωδώς κατά τη βούλησή του (πώληση, οικοδόμηση κοκ).

  περισσότερα...
 • Εξαγορά μετοχών μειοψηφίας - διαδικασία

  Η διαδικασία εξαγοράς απαιτεί την κατάθεση δικογράφου (αίτησης) και πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία

  περισσότερα...
 • Εκπροσώπηση εταιρείας - διορισμός από το δικαστήριο

  Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάγεται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης με βάση το άρθρο 69 ΑΚ στην εκούσια δικαιοδοσία, ωστόσο μπορεί να ακολουθηθεί και η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ίδιο υποστηρίζει και η νομολογία, εφόσον υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση προστασίας και ο επικείμενος κίνδυνος.

  περισσότερα...

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ