Δημόσιες Συμβάσεις: Ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
Δασικοί χάρτες – προστασία της ιδιοκτησίας Με τον νόμο 4389/2016 ενεργοποιήθηκε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και η κύρωση αυτών από την αρμόδια Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την κύρωση των δασικών χαρτών επέρχεται ο χαρακτηρισμός μίας (έστω και ιδιωτικής) εκτάσεως ως δασικής. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια της…
Η διαδικασία εξαγοράς απαιτεί την κατάθεση δικογράφου (αίτησης) και πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία
Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάγεται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης με βάση το άρθρο 69 ΑΚ στην εκούσια δικαιοδοσία, ωστόσο μπορεί να ακολουθηθεί και η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ίδιο υποστηρίζει και η νομολογία, εφόσον υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση προστασίας και ο επικείμενος κίνδυνος.
Η αφανής εταιρεία αποτελεί συνήθη μορφή εμπορικής δραστηριότητας, όταν κάποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί εμπορικώς και να μην το δηλώνει στους τρίτους και συνεργάζεται με κάποιον άλλον που φαίνεται ως ο πραγματικός έμπορος και συναλλασσόμενους με τους τρίτους.
Υπηρεσιακή ή εξαρτημένη εφεύρεση Η νομολογία δεν έχει εξειδικεύσει την έννοια της υπηρεσιακής εφεύρεσης. Στην παραπάνω απόφαση ΑΠ 367/2005 κρίθηκε ως προϋπόθεση της υπηρεσιακής εφεύρεσης, πως με τον εργαζόμενο-εφευρέτη καταρτίστηκε «σύμβαση με αντικείμενο την εφευρετική απασχόλησή του». Στην ΕφΑθ 3268/2001 ΕΕργΔ 2002 σ. 1293 ορίζεται, πως η υπηρεσιακή εφεύρεση είναι…
Οι διαφορές και διαφωνίες των εταίρων μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό ενός εταίρου απο την εταιρεία ή και στην λύση αυτής.
  Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου και η καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης (άρθρο 18α Ν. 146/1914)
Αίτηση εξυγίανσης - Διάρκεια διαπραγματεύσεων και παράταση αυτής
Η έννοια της απαλλοτρίωσης και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη καθορίζονται από τον νόμο με βάση και την ερμηνεία εκ των δικαστικών αποφάσεων.
Σελίδα 1 από 6

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ