Ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

Δημόσιες Συμβάσεις: Ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

Υποχρεωτική η σωρευτική ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης τόσο από τα μέλη του Δ.Σ. του αναδόχου σε περίπτωση Α.Ε. όσο και το τυχόν τρίτο πρόσωπο, που έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ως όργανο εκπροσώπησης της εταιρείας.

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ