Το νέο δίκαιο των σημάτων προβλέπεται στα άρθρα 121-196 Ν. 4072/2012. Η κατάθεση, η προστασία, η εκμετάλλευση, η χρήση, η διαγραφή, η μεταβίβαση εμπορικού σήματος και άλλα νομικά ζητήματα αποτελούν υποθέσεις που αναλαμβάνει το γραφείο μας.
  Η νέα εταιρεία ως μέσο εμπορικής δραστηριότητας που συνδυάζει τα θετικά στοιχεία της προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ) αλλά και λειτουργικά στοιχεία μιας ΕΠΕ (Νόμος 4072/2012 άρθρα 43-115)
Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ