Ιάκωβος Ε. Βενιέρης


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Ιάκωβος
 • Επώνυμο: Βενιέρης
 • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Τηλ.: 210 7248839
 • Κιν.: 6974067853
 • e-mail: ven@valaw.gr
Δικηγόρος Παρ. Αρείω Πάγω, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Αθηνών, ΕΚΠΑ

 

Εκπαίδευση:

Dr. Jur. – Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

LL. M. – University of Cologne, (Γερμανία)

Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές:

Τροποποίηση Ν. 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Καταναλωτική Πίστη και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ (Ζ1-699/Β-ΦΕΚ/917/2010 - Τροποποίηση δικαίου καταναλωτή (Ν. 2251/1994) - Τροποποίηση Ν. 3758/2009 (Εταιρείες ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή) - Τροποποίηση Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα) - Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - Νόμος περί Εκσυγχρονισμού Δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης (συμπλήρωση Ν. 2496/1997 και εν μέρει ΝΔ 400/1970), Τροποποίηση άρθρου 1 και 5 Ν. 2251/1994 (ορισμός καταναλωτή και εμπορικών εγγυήσεων)

Συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις:

Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Μέλος της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή

Μέλος της επιστημονικής ένωσης ΕΜΕΟΔ

Ειδίκευση: 

Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, αφανείς εταιρείες), Βιομηχανική ιδιοκτησία (ευρεσιτεχνία, σήματα, αθέμιτος ανταγωνισμός, πνευματική ιδιοκτησία), Τραπεζικό δίκαιο, Δίκαιο συμβάσεων (εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις διανομής, franchising, μισθωτικές συμβάσεις, συμβάσεις εκμετάλλευσης και άδειας χρήσης), Δίκαιο καταναλωτή.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Δημοσιεύσεις (ενδεικτική επιλογή):

Βιβλία

 • Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα - το συμβατικό πλαίσιο στις ΣΔΙΤ, Νομική Βιβλιοθήκη 2007, σελ. 648 
 • Κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα (εγκατάσταση μέσω υποκαταστήματος, παροχή υπηρεσιών, εποπτεία στα κράτη μέλη), Αντ. Σάκκουλας 2006, σελ. 364 
 • Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής, Αντ. Σάκκουλας 2005 (διδακτορική διατριβή), σελ. XXXIV+783 
 • Πρόωρη εξόφληση δανείου, Αντ. Σάκκουλας, (Α’ έκδοση 2003), Β’ έκδοση 2005, σελ. XX+174 
 • Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας στην ΑΕ, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 305
 • Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, γ΄έκδοση 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 976

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

 • Η επιβάρυνση του καταθέτη με τα έξοδα κίνησης και τήρησης καταθετικού λογαριασμού, σε συλλογικό έργο, «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές», Αντ. Σάκκουλας 2004, σ. 125-148 
 • Τιτλοποίηση απαιτήσεων και τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, άρθρα 10έως13 Ν. 3156/2003, σε συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του ΚΝ 2190/1920», τόμ. 10, επιμέλεια Ευ. Περάκη, Νομική Βιβλιοθήκη 2005, σ. 453-572 
 • Εφαρμογές εμπορικού δικαίου, τόμ. Ι και ΙΙ, συλλογικό έργο, επιμέλεια Γ. Τριανταφυλλάκη, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007 (τόμ. Ι σ. 531-730, τόμ. ΙΙ σ. 993-1146) 
 • Εφαρμογές αστικού δικαίου, (2η έκδοση, δημοσίευση 2010), ανάλυση δικαίου καταναλωτή, αστικές και εμπορικές μισθώσεις, επιμ. καθηγ. Ι. Καράκωστα, Νομική Βιβλιοθήκη 
 • Δίκαιο Ανωνύμων Εταιρειών (ΔικΑΕ, κατά άρθρο ερμηνεία ΚΝ 2190/1920), ερμηνεία άρθρων 47-49γ, (λύση και εκκαθάριση ΑΕ), (3η έκδοση, δημοσίευση 2010), επιμ. καθηγ. Ευ. Περάκης, Νομική Βιβλιοθήκη 
 • Από τη διοικητική εποπτεία στην αυτορρύθμιση της ΑΕ, σε Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Εμπορικολόγων, με θέμα Τάσεις και προοπτικές του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, 2009, σελ. 49-95επ.
 • Τιμητικός τόμος καθηγητή Γ. Καλλιμόπουλου, συμμετοχή με τη μελέτη «Μορφές χρηματοδότησης στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» 
 • Βιομηχανική ιδιοκτησία, β έκδοση, 2011, Ν. Ρόκα (με την συνεργασία Ι. Βενιέρη), Νομική βιβλιοθήκη
 • Τιμητικός Τόμος καθηγητή Ν. Ρόκα, συμμετοχή με την μελέτη «Έλεγχος και ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1733/1987 (νέος τεχνικός κανόνας, εφευρετικός, για βιομηχανική εφαρμογή)», Νομική Βιβλιοθήκη 2012, σ. 112-132
 • Αναμνηστικός τόμος καθηγητή Α. Αντάπαση, συμμετοχή με την μελέτη «Ιστορική αναδρομή στην ίδρυση μίας ΑΕ: από την βασιλική-κρατική παραχώρηση στην ίδρυση «μίας στάσης» του Ν. 3853/2010, Αντ. Σάκκουλας 2013, σ. 83-109
 • Αγωγές και αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρείας, (επιμ. Μασούρας), συμμετοχή με ερμηνεία των άρθρων 49α,49β,49γ Ν. 2190/1920 (σελ. 361-408), Νομική Βιβλιοθήκη 2016
 • Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων 2013, με θέμα Αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, συμμετοχή με μελέτη «Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας του Ν. 3869/2010 (τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά») και της αναμόρφωσής της με το Ν. 4161/2013», σ. 311-353
 • «H κύρια κατοικία του υπερχρεωμένου οφειλέτη κατά το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010 και η εξαίρεσή της από την ρευστοποίηση» σε Συνέδριο «Οικονομική κρίση και προστασία του καταναλωτή» 14-16 Ιουνίου 2014 Κομοτηνή
 • «Η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες των ασφαλιστικών συμβολαίων - υποχρεώσεις και δικαιώματα ασφαλισμένου» σε 5ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο με θέμα «Το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική Ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών» στην Αθήνα 19-20 Σεπτεμβρίου 2014 (προδημοσιευμένη στο ΕΣυγκΔ 2015 σ. 5-18)
 • Συνέδριο (διημερίδα) 2009 στην Νομική ΔΠΘ (πρακτικά 2011), με τίτλο «Η ανώνυμη εταιρεία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου Κεφαλαιαγοράς, συμμετοχή με την μελέτη «Ζητήματα από την δικαστική λύση της ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 48α ΚΝ 2190/1920, σ. 227-252
 • Τιμητικός τόμος καθηγητή Αθ. Λιακόπουλου, συμμετοχή με τη μελέτη «Ακυρότητα ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προβολή ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου και συνέπειες της ακυρότητας» , 2011
 • Τιμητικός Τόμος Kαθηγητή Ι. Ρόκα, συμμετοχή με την μελέτη «Transparency of insurance contract terms», Νομική Βιβλιοθήκη 2017, σ. 403-419
 • Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Ν. Κλαμαρή, συμμετοχή με τημ μελέτη, Bewertung des griechischen Privatinsolvenzrechts bei Betrachtung seiner praktischen Anwendung, σ. 851-86
 • Δίκαιο Προσωπικών Εταιρειών, Ερμηνεία κατ’ άρθρον (άρθρ. 249-294 Ν 4072/2012) (επιμ. Μαρίνος/Τριανταφυλλάκης), συμμετοχή με ερμηνεία άρθρων 282,282α,283, σελ. 789-811

Μελέτες στο νομικό τύπο

 • O έλεγχος ΓΟΣ στεγαστικού δανείου που προβλέπει το δικαίωμα και τις συνέπειες εξόφλησης πριν τη συμφωνημένη λήξη του δανείου, ΧρΙΔ 2004 σ. 470επ. 
 • Η σωρευτική εφαρμογή του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και του δικαίου των ευρεσιτεχνιών (Ν. 146/1914 και Ν. 1733/1987) στην προστασία των εφευρετικών ιδεών, ΧρΙΔ 2004 σ. 1014επ. 
 • Έξοδα κίνησης και τήρησης τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεως - Η επιβάρυνση του καταναλωτή και ο έλεγχος του σχετικού όρου κατά το Ν. 2251/1994, ΕΕμπΔ 2004 σ. 717επ. 
 • Γνωμοδότηση (σε συνεργασία με καθηγ. Μιχαήλ Μαρίνο): Η ποινή για την πρόωρη εξόφληση στεγαστικού δανείου – Η φύση, ο υπολογισμός και ο έλεγχος αυτής υπό το πρίσμα του Ν. 2251/1994, ΧρΙΔ 2005 σ. 459επ. 
 • Η προστασία δικαιούχου σήματος έναντι άλλου σήματος ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, ΔΕΕ 2006 σ. 585επ. 
 • Ένδικα βοηθήματα ενώπιον της διοίκησης και των διοικητικών δικαστηρίων για την προστασία δικαιούχου σήματος/διακριτικού γνωρίσματος έναντι άλλου σήματος, ΧρΙΔ 2006 σ. 663επ. 
 • Η προστασία του εφευρέτη εκ του Ν. 1733/1987 έναντι προσβολής από ισοδύναμο τεχνικό κανόνα, ΕΕμπΔ 2006 σ. 500επ. 
 • Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με τα έξοδα φακέλου, νομικού και τεχνικού ελέγχου, ΧρΙΔ 2007 σ. 589επ. 
 • Κατάθεση ποσού σε λογαριασμό από τρίτο πρόσωπο που δεν είναι δικαιούχος του λογαριασμού – Η προμήθεια της τράπεζας και ο έλεγχος υπό τον Ν. 2251/1994, ΔΕΕ 2007 σ. 782επ. 
 • Προσβολή ονόματος εμπορικής εταιρείας. Εφαρμογή του άρθρου 58 ΑΚ και του άρθρου 13 του Ν. 146/1914, ΕΕμπΔ 2007 σ. 746επ. 
 • Ο ΓΟΣ περί αποζημίωσης του προμηθευτή από τον καταναλωτή, (Ο νέος Ν. 2251/1994, άρθρο 2 παρ. 7 περ. λβ), Συνήγορος 62/2007 σ. 84επ. 
 • Η χρηματοδότηση του Δημοσίου μέσω τίτλων προεσόδων (τιτλοποίηση): Η νέα απόφαση της EUROSTAT οδηγεί το θεσμό σε αχρησία; Επιχείρηση 2007 σ. 1356επ. 
 • Ακυρότητα ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας – Προβολή ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου και συνέπειες της ακυρότητας, ΔΕΕ 2007 σ. 1043επ. 
 • Η αξίωση αποζημίωσης του καταναλωτή λόγω ηθικής βλάβης σύμφωνα με το ν. 2251/1994, Δίκη 2007 σ. 1240επ. 
 • Μορφές χρηματοδότησης στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005), ΧρΙΔ 2008 σ. 105επ. 
 • Η αναπροσαρμογή των επιτοκίων και ο δικαστικός της έλεγχος στις τραπεζικές καταναλωτικές συμβάσεις, ΔΕΕ 2009 σ. 26επ. 
 • Εθνικό σύμβολο και το απολύτως απαράδεκτο προς καταχώρησή του ως σήματος (σκέψεις με αφορμή την ΣτΕ 1104/2009), ΕΕμπΔ 2009 σ. 683επ. 
 • Είναι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καταναλωτές κατά το Ν. 2251/1994; Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 155/2008 (τμήμα IV), ΔΕΕ 2009 σ. 1145επ. 
 • Ευθύνη των μετόχων για χρέος-πρόστιμο που επιβάλλεται στην ΑΕ. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔικΕΕ, υπόθεση C-81/2009, ΔΕΕ 2011 σ. 156επ.
 • Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρο 99 Ν. 3588/2007), Παραίτηση μεσολαβητή, ΕΕμπΔ 2011 σ. 772επ.
 • Ελεγχος και ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν.1733/1987 (νέος τεχνικός κανόνας, εφευρετικός, για βιομηχανική εφαρμογή), ΕλΔ 2012 σ. 623επ.
 • Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας του Ν. 3869/2010 (τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά») και της αναμόρφωσής της με το Ν. 4161/2013. ΧρηΔ 2013, σ. 215επ.
 • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε Υποθηφυλάκειο προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου – ο περιορισμός των τελών και άλλων επιβαρύνσεων στα 100 ευρώ σε ΝοΒ 2014 σ. 656επ.
 • Η αρχή της διαφάνειας στις ρήτρες των ασφαλιστικών συμβολαίων - υποχρεώσεις και δικαιώματα
  ασφαλισμένου, ΕπιθΣυγκΔικ 2015 σ. 5επ.
 • Η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 742 ΚΠολΔ για ανήλικο που αιτείται την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010, ΧρΙΔ 2015, σ. 147επ.
 • Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο – έλεγχος της μηνιαίας δόσης του δανειολήπτη υπό το πρίσμα του Ν. 2251/1994, ΕΕμπΔ 2015 σ. 743επ.
 • Δικαστικός έλεγχος ΓΟΣ που επαναλαμβάνει κατά περιεχόμενο μία νομοθετική διάταξη (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ), ΧρΙΔ 2015 σ. 704επ.
 • Πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση και μεταβίβαση έννομης σχέσης κατά τα άρθρα 63Β, 63Δ Ν 3601/2007, ΧρΗΔ 2017, σ. 43επ.
 • Ευθύνη εκκαθαριστή για τα φορολογικά χρέη πτωχευμένης ΑΕ σύμφωνα με τον Ν 2238/1994 (άρθρο 115) σε περίπτωση διορισμού του μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ΔΕΕ 2017 σ. 1438επ.
 • Ο δόλος του οφειλέτη στην περιέλευσή του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών κατά το άρθρο 1 Ν 3869/2010, Συνήγορος, τεύχος 122, 2017 σ. 32επ.

Αλλοδαπές δημοσιεύσεις

 • Das griechische Privatinsolvenzrecht, Betrachtungen und Bewertungen aus praktischer Sicht, ZVI 2015 σ. 3ff. 
 • Plain and intelligible language” of consumer insurance contracts under the light of the Greek jurisprudence, European Insurance Law Review, 2015 σ. 24ff.
 • Missbrauchs- und Transparenzkontrolle der AGB für Verbraucherdarlehen in Fremdwährung, VuR 2015, S. 363ff.

Δεκάδες παρατηρήσεις και σχολιασμοί σε δικαστικές αποφάσεις

Παραπομπή στα παραπάνω συγγραφικά νομικά έργα έχει γίνει από εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις αλλά και μελέτες ή βιβλία άλλων συγγραφέων

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ