Τομείς Ενασχόλησης

Η επιβολή φόρων, τελών και προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί τον τρόπο, από το οποίο αντλεί το Κράτος χρήματα ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς…
Η ραγδαία ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου έλαβε χώρα εις βάρος κυρίως του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος από…
Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ενώ ο ν. 4413/2016 ρυθμίζει τις αντίστοιχες διαδικασίες των δημοσίων…
Οι διαφορές, οι οποίες άγονται προς εκδίκαση ενώπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συγκεκριμένες και ειδικά προσδιορισμένες από το ίδιο το Σύνταγμα (άρ. 98 του Συντάγματος),…
Η χωροταξία και η πολεοδόμηση καίτοι αποτελούσαν ανέκαθεν, (από την αρχαιότητα ο Ιππόδαμος, ο Μιλήσιος θεωρείται ο «πατέρας της πολεοδομίας») πρωταρχική προτεραιότητα του Κράτους, εντούτοις…
Οπωσδήποτε σε κάθε υπάλληλο, που διορίζεται σε κάποια υπηρεσία του Δημοσίου του ανατίθενται ορισμένες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει ορισμένα καθήκοντα, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της…
Κάθε πρόσωπο που έχει μία ιδέα και θέλει να την προστατεύσει αλλά και να την εκμεταλλευθεί μπορεί να την κατοχυρώσει αλλά και να απαγορεύσει σε…
Η κάθε επιχείρηση διαθέτει επωνυμίες, σήματα και ενδείξεις για να διακρίνει την ίδια την επιχείρηση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της κλπ. από τις άλλες επιχειρήσεις…
Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, ως υποκατηγορία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπεριέχει ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στις παράνομες πράξεις των επιχειρήσεων βάσει των οποίων…
Οι συμβάσεις κυρίως της εμπορικής αντιπροσωπείας και εμπορικής διανομής αποτελούν το κύριο αντικείμενο του δικαίου των εμπορικών συμβάσεων, το οποίο εμπεριέχει ρυθμίσεις που ρυθμίζουν τις…
Όποιος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί μέσω μιας εταιρείας στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει μέσω προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ΟΕ, ετερόρρυθμης ΕΕ, αφανούς εταιρεία) ή κεφαλαιουχικής εταιρείας…
Ο έμπορος ή μια εμπορική εταιρεία αναλαμβάνουν πλήθος υποχρεώσεων και κινδύνων. Η αδυναμία του εμπόρου ή της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της ρυθμίζεται…
Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου…
Πάντοτε το πρόσωπο, είτε ως φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), είτε ως νομικό πρόσωπο (οργανωμένη επιχείρηση) βρίσκεται αντιμέτωπο με το Κράτος.

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ