Άκυρη απόφαση περί αμοιβών διοίκησης σε ανώνυμη εταιρεία

Άκυρη απόφαση περί αμοιβών διοίκησης σε ανώνυμη εταιρεία

Στην ανώνυμη εταιρεία η πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει για το ποιός θα διοικεί την ΑΕ αλλά και ποιά θα είναι η αμοιβή των μελών της διοίκησης (μελών του ΔΣ). Η απόφαση αυτή μπορεί να είναι παράνομη ως προς τη διαδικασία λήψης της αλλά μπορεί να είναι και παράνομη ως προς το ύψος της αμοιβής. 

Στην πρώτη περίπτωση η παρανομία αντιμετωπίζεται με το άρθρο 137 ή με το άρθρο 138 Ν. 4548/2018. Σκοπός της δικαστικής αυτής διαδικασίας είναι η αναγνώριση της παρανομίας εν συνόλω της απόφασης περί της αμοιβής. 

Στην δεύτερη όμως περίπτωση η απόφαση που ελήφθη νόμιμα αλλά προβλέπει πολύ υψηλή αμοιβή αντιμετωπίζεται με άλλη διαδικασία, αυτή του άρθρου 109 παρ. 5 Ν. 4548/2018 με σκοπό τη μείωση της αμοιβής.

Όταν η πρόσκληση σύγκλησης σε ΓΣ δεν απαριθμεί ή δεν απαριθμεί με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η σύγκληση της ΓΣ είναι μη νόμιμη και ακυρώσιμη. Ακυρώσιμη και όταν ελήφθη απόφαση επί θέματος που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ή δεν έχει συνάφεια προς κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (Χριστοδούλου, Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο ν. 4548/2018, (επιμ. Σωτηρόπουλος) 2020, σελ. 1874).

Η δε παρ. 3 ά. 121 ν. 4548/2018 αναφέρει ότι: «Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια […]».

Η σαφήνεια αυτή ως προς τα αναγραφόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ απαιτείται και αποτελεί εκ των ουκ άνευ στοιχείο του λεκτικού της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης για σύγκληση ΓΣ κατά πάγια και κρατούσα θέση σε θεωρία και νομολογία, προστατεύοντας έτσι τα συμφέροντα των μετόχων και αποτρέποντας τυχόν ατασθαλίες και παρατυπίες. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται τυχόν αυθαιρεσίες και οι μέτοχοι γνωρίζουν εκ των προτέρων τα ζητήματα και θέματα που θα συζητηθούν στην ΓΣ και δεν θα βρεθούν προ (δυσάρεστων) εκπλήξεων λόγω της παρείσφρησης θεμάτων «της τελευταίας στιγμής».

Ειδικά ως προς το ζήτημα των αμοιβών του ΔΣ και την πρόσκληση και απόφαση της ΓΣ εκ της νομολογίας δε παγίως γίνεται δεκτό ότι «Επί αμοιβής ή παροχής που χορηγείται σε μέλος του ΔΣ και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο καταστατικό, η εταιρεία βαρύνεται μόνο αν υπάρχει έγκριση της ΓΣ με ε ι δ ι κ ή απόφαση, η οποία προϋποθέτει ότι το θέμα της αμοιβής αναγράφεται ως ειδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη» (Σ, Χριστοδούλου, ο.π., σελ. 1743).

Για να είναι ειδική η απόφαση, η ΑΠ 421/2000 (ΝΟΜΟΣ) αναφέρει ρητά ότι «πρέπει ο καθορισμός της αμοιβής ή της αποζημίωσης να περιέχεται ως ειδικό θέμα της ημερησίας διάταξης και να διεξαχθεί σχετικά αυτοτελής ψηφοφορία».

Στην περίπτωση της δικαστικής διαδικασίας για μείωση της αμοιβής, το δικαστήριο εξετάζει κριτήρια που θέτει το άρθρο 109 παρ. 5 Ν. 4548/2018 και αξιολογεί αν η συνεισφορά και η εργασία του μέλους ΔΣ (της διοίκησης) ήταν τέτοια σε σχέση και με την κερδοφορία της εταιρείας, που να δικαιολογεί το ύψος της αμοιβής αυτής. 

Πάντως, πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι ο νομοθέτης προβλέπει πολύ σύντομες προθεσμίες για την δικαστική προστασία και πρέπει άμεσα κάποιος να ασκεί το αντίστοιχο δικόγραφο (αγωγή) για την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button