Έκτακτη χρησικτησία και άτυπη διανομή ακινήτου – χωρισμός ακινήτου χωρίς συμβολαιογράφο

Έκτακτη χρησικτησία και άτυπη διανομή ακινήτου – χωρισμός ακινήτου χωρίς συμβολαιογράφο

Η συγκυριότητα σε ένα ακίνητο δημιουργει προβλήματα και αυτά μπορεί να παύσουν μέσω του χωρισμού του ακίνητου σε διακριτά ακίνητα των ιδιοκτητών. Αυτό μπορεί να γίνει με συναίνεση όλων ενώπιον συμβολαιογράφου. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται οι αυστηρές προϋ0ποθέσεις του νόμου μπορεί να γίνει λόγος για άτυπη διανομή του κοινού ακινήτου χωρίς συμβολαιογραφική πράξη αλλά με χρησικτησία.

Η έκτακτη χρησικτησία (1045 ΑΚ) σημαίνει κτήση κυριότητας “πρωτοτύπως”, δηλαδή χωρίς αυτός που αποκτά την ιδιοκτησία να την αποκτά από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Από τις διατάξεις των άρθρων 787, 974, 980, 981, 982, 984, 994 και 1113 του ΑΚ προκύπτει ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου λογίζεται, ότι κατέχει το κοινό πράγμα επ` ονόματι και των λοιπών συγκυρίων και επομένως δεν μπορεί να αντιτάξει κατ` αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, προτού καταστήσει σ’ αυτούς γνωστή την απόφαση του να νέμεται στο εξής ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του ή ολόκληρο το κοινό πράγμα αποκλειστικώς για δικό του λογαριασμό (ΑΠ 1431/2010, ΑΠ 2238/2014 θα προσκομισθούν όλες). Συνεπώς, ο κατέχων για είκοσι έτη διανοία κυρίου το 100% ενός τμήματος του ακινήτου (πρώην κοινού ακινήτου) συμπληρώνει τις προϋποθέσεις  της χρησικτησίας και γίνεται κύριος του 100% του συγκεκριμένου τμήματος του (πρώην) κοινού ακινήτου. Δεν χρειάζεται γνωστοποίηση στους λοιπούς συγκυρίους για την πράξη και την πρόθεση αυτή.

Η ίδια νομολογία ορίζει ότι «Τέτοια, όμως, γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που οι συγκύριοι προβαίνουν σε άτυπη διανομή του κοινού ακινήτου, αφού έκτοτε καθένας από αυτούς με γνώση των λοιπών νέμεται αποκλειστικώς για τον εαυτό του το περιελθόν σ’ αυτόν με την άτυπη διανομή μέρος του ακίνητο» (ΑΠ 211/2010, ΑΠ 1431/2010, ΑΠ 337/2019 , βλ. και ΟλΑΠ 485/1982, ΑΠ 610/2012, ΑΠ 784/2012, ΑΠ 1421/2011 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται: «όταν οι λοιποί συγκοινωνοί έχουν λάβει γνώση, με οποιονδήποτε τρόπο, της αποφάσεως, που εκδήλωσε ο κοινωνός, ότι κατέχει ολόκληρο το κοινό, και ότι νέμεται εφεξής αυτό αποκλειστικά για τον εαυτό του (ΑΠ 1346/2010, ΑΠ 32/2000), «στην περίπτωση εκούσιας παράδοσης της νομής μετά από άτυπη διανομή εφόσον έκτοτε ο κατέχων το κοινό, σαφώς εκδηλώνει τη βούλησή του να νέμεται αυτό αποκλειστικώς για δικό του λογαριασμό, οι δε λοιποί που μετείχαν στη σχετική συμφωνία αποδέχθηκαν τη βούλησή του αυτή» (ΟλΑΠ 485/1982, ΑΠ 1475/2008 ΕλλΔνη 50. 1406, ΑΠ 1878/2007 ΕλλΔνη 49. 197, ΑΠ 298/2004 ΕλλΔνη 46. 757, ΑΠ 1410/2003 ΕλλΔνη 45. 1442).

Συνεπώς, η εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στην άτυπη διανομή του κοινού ακινήτου σε χωριστά διακριτά ακίνητα με πλήρη κυριότητα του κάθε (πρώην) συνιδιοκτήτη.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button