Έξοδος εταίρου από μία ΕΠΕ, ΙΚΕ ή ΟΕ

Έξοδος εταίρου από μία ΕΠΕ, ΙΚΕ ή ΟΕ

Ο εταίρος που δεν επιθυμεί πλέον να συμμετέχει σε μία εταιρεία είτε είναι ομόρρυθμη, είτε είναι ΙΚΕ, είτε είναι ΕΠΕ μπορεί να αποφασίσει να φύγει (εξέλθει) από την εταιρεία του και να πάρει και την αξία της μερίδας του. Η διαδικασία εξόδου απο την ΙΚΕ< την ομόρρυθμη ή ετερρόρυθμη εταιρεία και απο την ΕΠΕ είναι περίπου η ίδια. Εδώ αναλύεται σύντομα η διαδικασία εξόδου από την ΕΠΕ.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Ο εταίρος που επιθυμεί να εξέλθει από την εταιρεία

α) αποστέλλει ένα εξώδικο προς την εταιρεία και τους εταίρους για να αποδεσμευθεί από την εταιρική σχέση

β) δεν χάνει όμως την αξία της εταιρικής του συμμετοχής, αλλά αποκτά αξίωση για καταβολή χρημάτων που αντιστοιχούν στην αξία της εταιρικής του μερίδας.

Για να εισπράξει τα παραπάνω χρήματα, καταθέτει αίτηση που εκδικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά έχει τα στοιχεία και τις συνέπειες αγωγής. Για το ορισμένο του δικογράφου απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία. Το δικαστήριο αποδέχεται το δικαίωμα της εξόδου του εταίρου και προσδιορίζει και την αξία της εταιρικής μερίδας του εταίρου. Η αξία αυτή αποδίδεται στον εταίρο μόνο μετά από μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 33 παρ. 2 του Ν.3190/1955 «περί εταιρίας περιορισμένης ευθύνης» κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει από την εταιρία. Με την δικαστική απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου, κατ` ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 4 του άρθ. 29 του ίδιου νόμου, από τις οποίες η πρώτη ορίζει ότι στο καταστατικό δεν μπορεί να ορίζεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου λόγω θανάτου ή προικός. Μπορεί όμως να ορίζεται ότι το εταιρικό μερίδιο θα εξαγοράζεται στις περιπτώσεις αυτές από πρόσωπο υποδεικνυόμενο από την εταιρία, στη πραγματική αξία, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και ήδη το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Περαιτέρω κατά το άρθ. 41 του Ν. 3190/1955 η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως μετά από απόφαση της συνελεύσεως των εταίρων, ενώ ως μείωση του εταιρικού κεφαλαίου θεωρείται η καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του κατά τις διατάξεις του παρόντα νόμου. Κατά δε το άρθρο 43, σε κάθε περίπτωση που κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού ένας ή περισσότεροι εταίροι εξέρχονται από την εταιρία, η καταβολή σ` αυτούς της μερίδας συμμετοχής τους δεν μπορεί να γίνει πριν από την λόγω μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση της εταιρικής συμβάσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42. Αν δεν ληφθεί από τη συνέλευση απόφαση για μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση προς την εταιρία της αποφάσεως που προσδιορίζει την αξία συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου ή αν δεν ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρόνο η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42, ο τελευταίος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρίας.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι σε περίπτωση εξόδου εταίρου από την εταιρεία για σπουδαίο λόγο ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πραγματική αξία των αποτελούντων την μερίδα των εταιρικών μεριδίων του, η δε πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής προσδιορίζεται με βάση την αξία της εταιρικής περιουσίας, η οποία (αξία της εταιρικής περιουσίας) καθορίζεται από τον ισολογισμό της εταιρίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button