Αγωγή ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης

Η αγωγή ασκείται νομίμως εντός τρίμηνης προθεσμίας από την λήψη της απόφασης. Στρέφεται μόνο κατά του νομικού προσώπου της εταιρείας και μπορεί να βασίζεται στην καταχρηστική άσκηση ενός δικαιώματος της πλειοψηφίας.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου 163/2012

(Α) Η αγωγή, κατά το μέρος που δι` αυτής διώκεται η ακύρωση της απόφασης της προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης λόγω μη νομότυπου συγκλήσεως της και δη λόγω μη τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης ή/και της προθεσμίας δημοσίευσης, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι οι προαναφερόμενες πλημμέλειες συνιστούν λόγο ακυρότητας της σχετικής απόφασης και όχι λόγο ακυρωσίας αυτής (βλ. Κουλορίδας, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 26, αριθμ. 87, Γιοβαννόπουλος, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 35β, αριθμ. 10), με την ένδικη δε αγωγή ζητείται η κήρυξη της ακυρότητας της ως άνω απόφασης από το δικαστήριο και όχι, όπως θα έπρεπε, η αναγνώριση της ακυρότητας της (πρβλ. ΠΠρΡόδου 211/2009 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών«ΝΟΜΟΣ»). (Β) Η αγωγή, κατά το μέρος που δι` αυτής διώκεται η ακύρωση της απόφασης της προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης λόγω μη νομότυπου συγκλήσεως της και δη λόγω μη υποβολής στην Εποπτεύουσα Αρχή αντιγράφου της πρόσκλησης και αντιγράφου του πρακτικού της ως άνω γενικής συνέλευσης εντός της οριζόμενης από το άρθρο 26α ΚΝ 2190/1920 προθεσμίας τυγχάνει απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι η παράλειψη τήρησης των ανωτέρω διατυπώσεων πριν και μετά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης δεν επηρεάζει το κύρος αυτής (βλ. ΑΠ 916/2004 ΕλλΔνη 47.1665, ΕφΑΘ 1491/2007, Κουλορίδας, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 26β, αριθμ. 5). (Γ) Η αγωγή, κατά το μέρος που δι` αυτής διώκεται η ακύρωση της απόφασης της  προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης για το λόγο ότι α) η εν λόγω απόφαση λήφθηκε χωρίς να έχουν δημοσιευθεί οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 και χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη έκθεση των ελεγκτών και β) οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Εποπτεύουσα Αρχή, τυγχάνει απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι η έλλειψη δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων και η έλλειψη του απαιτούμενου ελέγχου από ελεγκτές συνεπάγεται όχι την ακυρωσία της απόφασης της γενικής συνέλευσης, αλλά την ακυρότητα αυτής, ως ληφθείσας κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου (βλ. Κόκκινης, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 36, αριθμ. 45, Δρυλλεράκης εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 43β, αριθμ. 9), με την ένδικη δε αγωγή ζητείται η κήυξη της ακυρότητας της ως άνω απόφασης από το δικαστήριο και όχι, όπως θα έπρεπε, η αναγνώριση της ακυρότητας της (πρβλ. ΠΠρΡόδου 211/2009 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ»), ενώ η εκπρόθεσμη υποβολή στην διοίκηση των οικονομικών καταστάσεων και κεκυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της αποφάσεως της γενικής συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις τελευταίες (οικονομικές καταστάσεις), δεν συνεπάγεται την ακυρωσία ή την ακυρότητα της εν λόγωαπόφασης, αλλά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (βλ. Δρυλλεράκη, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 43β,αριθμ. 12). (Δ) Η αγωγή, κατά το μέρος που δι` αυτής διώκεται η ακύρωση της απόφασης της προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης για το λόγο ότι η τελευταία (απόφαση) και ο ισολογισμός  της χρήσης 2007 κατατέθηκαν στην Εποπτεύουσα Αρχή από πρόσωπα που είχαν αποστερηθεί της εξουσίας εκπροσώπησης της πρώτης εναγόμενης εταιρίας, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι πλημμέλειες μεταγενέστερες της λήψης της απόφασης γ.σ., όπως οι προεκτεθείσες, δεν αποτελούν λόγους ακυρωσίας ταύτης (βλ. Γιοβαννόπουλος, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 35α, αριθμ. 40). (Ε) Η αγωγή, κατά το μέρος που δι` αυτής διώκεται η ακύρωση της απόφασης της προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης για το λόγο ότι η τελευταία (απόφαση) λήφθηκε κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι οι προεκτεθείσες πλημμέλειες της προσβαλλόμενης απόφασης δεν καθιστούν καταχρηστική την συμπεριφορά των πλειοψηφούντων μετόχων (βλ. Γιοβαννόπουλος, εις ΔικΑΕ 2010, αρθρ. 35α, αριθμ. 46-55, όπου και ενδεικτική απαρίθμηση περιπτώσεων καταχρηστικότητας, όπως λ.χ. όταν η ακυρώσιμη απόφαση γ.σ. παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων ή θίγει ειδικά τα συμφέροντα της μειοψηφίας ή αντιβαίνει στο εταιρικό συμφέρον). (ΣΤ) Το αγωγικό αίτημα περί κηρύξεως της ακυρότητας του πρακτικού της ως άνω γενικής συνέλευσης για τους  προεκτιθέμενους λόγους και για το πρόσθετο λόγο ότι τούτο (πρακτικό) φέρει πλαστή ημερομηνία χρόνου σύνταξης και έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007, είναι μη νόμιμο, διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 35α ΚΝ 2190/1920 σε ακύρωση υπόκειται η απόφαση της γ.σ. και όχι το πρακτικό αυτής. Κατά τα λοιπά, ήτοι κατά το μέρος κατά το οποίο διώκεται η ακύρωση της απόφασης της ως άνω γενικής συνέλευσης για το λόγο ότι αυτή λήφθηκε κατά παράβαση του ν. 2190/1920 περί νομίμου συγκλήσεως της γ.σ. και ειδικότερα λόγω μη κατάρτισης και ανάρτησης, προ 48 ωρών από την σύγκληση της γενικής συνέλευσης, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση, η υπό κρίση αγωγή, όσον αφορά την πρώτη εναγομένη, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 27 § 2 και 35α §§ 1 εδ. β και 3 ΚΝ 2190/1920, 176 και 191 § 2 ΚΠολΔ, πλην του παρεπομένου αιτήματος της περί κηρύξεως της εκδοθησομένης αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, διότι οι διαπλαστικές αποφάσεις, όπως η προκείμενη, δεν αποτελούν τίτλο εκτελεστό. Επομένως, εφόσον η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της  διαφοράς δεν ανάγεται πλέον σε όρο παραδεκτού της συζητήσεως της (βλ. αρθρ. 72 παρ. 3 του ν. 3994/2011 – Χαρ. Απαλαγάκη, «Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ» έκδ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, σελ. 32), η υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη,πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button