Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής

 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Η παρούσα ανάλυση αφορά στην ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγήα που εξεδόθη κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με το άρθρο 781 παρ. 2 ΚΠολΔ, «το δικαστήριο ανακαλεί οποτεδήποτε, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, την προσωρινή διαταγή του». Κατ’ αρχάς, όπως ισχύει για την προσωρινή διαταγή στα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και όπως ισχύει για την ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικής αποφάσεως στην εκούσια δικαιοδοσία, η μεταρρύθμιση προϋποθέτει ότι έχει γίνει δεκτή η αίτηση προσωρινής διαταγής. (Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019, § 5, σ. 139, Αρβανιτάκη σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΙΙ, άρθρο 758, αριθ. 2). Αν έχει απορριφθεί, τότε είναι δυνατή η κατάθεση νέας αίτησης προσωρινής διαταγής αλλά με επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών-γεγονότων και όχι απλώς νέων αποδεικτικών στοιχείων.

Εφόσον έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, η αυτοτελής αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής δικάζεται από το ίδιο δικαστήριο με την ίδια διαδικασία με την οποία χορηγήθηκε (Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019, § 5, σ. 139, Χαμηλοθώρης/Χ. Κλουκίνας/Θ. Κλουκίνας (επιμέλεια), Εκούσια Δικαιοδοσία, Τόμος πρώτος, 2001, σ. 150).

Ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί το δικαστήριο να ανακαλέσει ή να μεταρρυθμίσει την προσωρινή διαταγή οποτεδήποτε, είτε με βάση αίτηση ενδιαφερομένου, είτε και αυτεπαγγέλτως. Αφού υπάρχει ευχέρεια για το μείζον (ανάκληση), υπάρχει ευχέρεια και για το έλασσον (μεταρρύθμιση). (έτσι ακριβώς Σπυριδάκης, Εκούσια Δικαιοδοσία, 3η έκδ., 2019, σ. 63).

Οι λόγοι που δικαιολογούν την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προσωρινής διαταγής είναι η μεταβολή των συνθηκών ή/και η ανακάλυψη πραγματικών στοιχείων που δικαιολογούν διαφορετική προσωρινή ρύθμιση (Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019, § 5, σ. 141, βλ. και Αρβανιτάκη σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΙΙ, άρθρο 781, αριθ. 6).

Τα παραπάνω αφορούν στην ανάκληση ή μεταρρύθμιση προσωρινής διαταγής που έχει εκδοθεί με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ουσιαστικώς, η ίδια νομική θεμελίωση και προσέγγιση ισχύει και για την μεταρρύθμιση ή ανάκληση προσωρινής διαταγής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τα ισχύοντα εκ των άρθρων 696 και 691Α ΚΠολΔ.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button