Αναστολή εκτέλεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές

Αναστολή εκτέλεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές

Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι συνταγματική διάταξη του άρ. 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι η ρύθμιση του άρ. 38 του ν. 3900/2010 που προβλέπει, προκειμένου περί φορολογικών και τελωνεικών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμοτητα του ενδίκου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). Ο περιορισμός αυτός, ο οποιος συνίσταται στη μη πρόβλεψη ως λόγου αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης και της ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, που επέρχεται τυχόν από αυτήν, δεν εξίκνειται, πάντως, εώς του σημείου πλήρους κατάλυσης του δικαιώματος χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας, και επομένως είναι συνταγματικά ανεκτός.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button