Αναστολή εκτέλεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές

Αναστολή εκτέλεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές

Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι συνταγματική διάταξη του άρ. 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι η ρύθμιση του άρ. 38 του ν. 3900/2010 που προβλέπει, προκειμένου περί φορολογικών και τελωνεικών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμοτητα του ενδίκου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). Ο περιορισμός αυτός, ο οποιος συνίσταται στη μη πρόβλεψη ως λόγου αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης και της ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, που επέρχεται τυχόν από αυτήν, δεν εξίκνειται, πάντως, εώς του σημείου πλήρους κατάλυσης του δικαιώματος χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας, και επομένως είναι συνταγματικά ανεκτός.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button