Αντισυνταγματικότητα (άρ. 78 παρ. 4 Σ) υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει το αντικείμενο του φόρου (μη εισηγμένες μετοχές).

Αντισυνταγματικότητα (άρ. 78 παρ. 4 Σ) υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει το αντικείμενο του φόρου (μη εισηγμένες μετοχές).

Προσδιορισμός του αντικειμένου της φορολογικής διαφοράς μόνο με νόμο – Αντισυνταγματικός ο “αντικειμενικός” προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, που πραγματοποιήθηκε με υπουργική απόφαση. 

Κόντρα στη διάταξη του άρ. 78 παρ, 4 του Συντάγματος κρίθηκε ότι έρχεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002, με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για «αντικειμενικό» προσδιορισμό της αξίας, μεταξύ άλλων, των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ – ΤΜΗΜΑ 4ο

ΑΡΙΘΜΟΣ 2979/2017

Πρόεδρος: Μ. Καλαϊντζή, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ
Eισηγήτρια: Ε. Λεοντάρη, Εφέτης ΔΔ

[…] 2. Επειδή, κατά μεν την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος, «Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος», κατά δε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου «Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη φορολογία… δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης…». Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος, «Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, «ειδικότερα θέματα», για τη ρύθμιση των οποίων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα της Διοίκησης, αποτελούν μερικότερες περιπτώσεις θεμάτων που ρυθμίζονται ήδη, σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισμένο πλαίσιο, στο ίδιο το κείμενο του τυπικού νόμου (πρβλ. ΣτΕ 4953/2012, Ολ 2815/2004, κ.ά.).

3. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 3 του Ν 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α’ 266/22.11.2001), ορίζεται ότι: «1. Σε φόρο υποβάλλεται: α) … ε) οι μετοχές, οι ιδρυτικοί τίτλοι και τα εταιρικά μερίδια των κάθε φύσεως εταιριών που εδρεύουν στην Ελλάδα …» και στο άρθρο 12 ότι: «1. … 2. Για τον προσδιορισμό της αξίας μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται πράξεις μεταβίβασης μετοχών της επιχείρησης μέσα στο τελευταίο πριν από το θάνατο του κληρονομουμένου εξάμηνο, καθώς επίσης και η εσωτερική αξία τους που βρίσκεται με διαίρεση της καθαρής θέσης της επιχείρησης διά του αριθμού των μετοχών. Η εσωτερική αυτή αξία μπορεί να αυξομειώνεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ιδίως: τα κέρδη που διανεμήθηκαν μέσα στην τελευταία πενταετία, τη φήμη και πελατεία της επιχείρησης και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στη διαμόρφωση της αγοραίας αξίας τους. Ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που περιέρχονται σε καθένα κληρονόμο ή κληροδόχο, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, μπορεί ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας να αυξομειώνει ανάλογα τη συνολική αξία αυτών. 3. Για τους λοιπούς μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους κινητών αξιών καθώς και για συμμετοχές σε εταιρίες ή συνεταιρισμούς ο προσδιορισμός της αξίας αυτών γίνεται με βάση κάθε αποδεικτικό στοιχείο και εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο». Στο παραπάνω άρθρο προστέθηκε παράγραφος 4, με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002 «Βελτιώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, ΦΠΑ – Επενδύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002), στην οποία ορίζεται ότι: «Α. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας: α) των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα από τους τελευταίους πριν από τη μεταβίβαση ισολογισμούς και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης και β) ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη των τελευταίων πέντε (5) ετών, την αμοιβή του επιχειρηματία, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και τα έτη λειτουργίας της. Εκτός των ανωτέρω μεγεθών, λαμβάνεται υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που επηρεάζει αυξητικά ή μειωτικά την αξία. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος αυτής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή τους. Οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 της ενότητας Β του άρθρου 10 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα …».

4. Επειδή, εξάλλου, κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης, εκδόθηκε η 1031583/253/Α0013 (ΦΕΚ Β’ 477/21.4.2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στην οποία ορίζονται τα ακόλουθα: «Άρθρο μόνο: Ι. Κατά τη μεταβίβαση αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ολόκληρης επιχείρησης εταιρικών μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, στην υποβαλλόμενη δήλωση φόρου αναγράφεται η φορολογητέα αξία αυτών η οποία προσδιορίζεται ως ακολούθως: Α. … Β. … Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ. 1. Η φορολογητέα αξία των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών εξευρίσκεται ως ακολούθως: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που υπάρχουν την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το αποτέλεσμα αυτό, διαιρούμενο διά του αριθμού των υφιστάμενων, κατά την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, μετοχών αποτελεί τη φορολογητέα αξία αυτών. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του ΕΓΛΣ κονδυλίων, που εμφανίζονται στον τελευταίο, πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επίσημο ισολογισμό, και των αυξήσεων (ή μειώσεων) κεφαλαίου που μεσολάβησαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση. 3. Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε τελευταίων ισολογισμών, πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και του μέσου όρου των ίδιων κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα αυτών των αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, τότε δεν λαμβάνεται καμία απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 4… II. 1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών: α) στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 24η Δεκεμβρίου 2002 και μεταγενέστερα …».

5. Επειδή, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002, με την οποία προστέθηκε παράγραφος 4 στο άρθρο 12 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών κ.λπ. (Ν 2961/2001), παρασχέθηκε στον Υπουργό των Οικονομικών, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ιδίου νόμου, νομοθετική εξουσιοδότηση για «αντικειμενικό» προσδιορισμό της αξίας, μεταξύ άλλων, των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ώστε να καθίσταται εκ των προτέρων ευχερής ο προσδιορισμός της φορολογητέας επιβάρυνσης από τους φορολογούμενους και να εδραιωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης αυτών προς τις φορολογικές αρχές. Όμως, η εν λόγω ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται ότι ο τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των κληρονομουμένων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, θα καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση, με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης είναι αντίθετη προς τους ορισμούς της πιο πάνω συνταγματικής διάταξης, γιατί καθιστά ανεπιτρέπτως τον προσδιορισμό του αντικειμένου της φορολογίας αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρη (πρβλ. ΣτΕ 2376/2013, 4953/2012, Ολ 737/2011, ΔΕΑ 399/2014, 3647/2012).

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτουν τα ακόλουθα: Στις 6.8.2013, απεβίωσε ο Λ. Τ., κάτοικος, όσο ζούσε, στην οδό …., στην Εκάλη Αττικής, στην κληρονοµιά του οποίου υπεισήλθαν, έπειτα από την αποποίηση της κληρονομιάς του από τη σύζυγό του Α. Τ. (µε την …. έκθεση αποποίησης του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου), τα τρία παιδιά του Κ., Ά. (προσφεύγων) και Μ. Τ., ως εξ αδιαθέτου κληρονόµοι (ήτοι κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου) στο σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων, εκτός από τις 159.090 μετοχές της ανώνυμης εταιρίας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ», από τις οποίες, δυνάμει της ….. δημόσιας διαθήκης του, που δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών µε το …. πρακτικό, σε συνδυασμό με την αποποίηση και της εκ διαθήκης κληρονομιάς του από τη σύζυγό του Α. Τ., περιήλθαν στον προσφεύγοντα και στην Μ. Τ., από 71.896 μετοχές στον καθένα και στον Κ. Τ. 15.298 μετοχές. Με την …. (αρχική) δήλωση φόρου κληρονομιάς, που οι παραπάνω κληρονόμοι υπέβαλαν στη ΔΟΥ Κηφισιάς, δήλωσαν, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι ότι στο ενεργητικό της κληρονομιαίας περιουσίας περιλαμβάνονται: 1) εννέα (9) ακίνητα (όπως το εμβαδόν του με στοιχεία Α της αρχικής δήλωσης ακινήτου διορθώθηκε με την 1157/2014 συμπληρωματική δήλωση), συνολικής αξίας 1.608.755,15 ευρώ, 2) α) 3.325 ανώνυμες μετοχές της εταιρίας «ΕΟΚΤΕ Α.Ε», αξίας 713.914 ευρώ, β) 1.201.000 ανώνυμες μετοχές της εταιρίας «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ», αξίας 3.290,74 ευρώ, γ) 19.316 εταιρικά μερίδια της εταιρίας «ΤΕΧΝΟΣΩΛ ΕΠΕ», αξίας 838.835,93 ευρώ, δ) 100 εταιρικά μερίδια της εταιρίας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ», αξίας 4.000,00 ευρώ ε) 28.600 ανώνυμες μετοχές της υπό εκκαθάριση εταιρίας «ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΑΒΕΕ», μηδενικής αξίας (όπως δηλώθηκε με την …. συμπληρωματική δήλωση), 3) 674.200 μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο ανώνυμης εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. … PROFIL ΑΕ», αξίας 707.910 ευρώ, 4) καταθέσεις σε τράπεζες, συνολικής αξίας 2.690.838,13 ευρώ και 5) αξία επίπλων και σκευών (ίση με το 1/6 της αξίας των κτισμάτων), αξίας 23.849,83 ευρώ, ενώ, ως εκ διαθήκης κληρονόμοι, δήλωσαν τη συνολική αξία των 159.090 ανώνυμων μετοχών της εταιρίας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ» σε 11.327.208,00 ευρώ (δηλαδή προς 71,20 ευρώ την μία) και ως εκ τούτου, η συνολική αξία του ενεργητικού ανήλθε σε 17.918.601,78 ευρώ. Επίσης, δηλώθηκε παθητικό, συνολικού ποσού 311.469,42 ευρώ.

Εξάλλου, ο προσφεύγων και η αδελφή του Μ. Τ., με τη μνημονευόμενη …. συμπληρωματική δήλωση, περιέλαβαν στο παθητικό της κληρονομιάς και το ποσό των 2.690.117,72 ευρώ (που αρχικά είχε δηλωθεί στο ενεργητικό ως τραπεζική κατάθεση), λόγω κατάπτωσης αυτού στον …. λογαριασμό ενεχύρων πιστούχων στην τράπεζα E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Έτσι, η αξία της κληρονομικής μερίδας του προσφεύγοντος που δηλώθηκε, έπειτα από την αφαίρεση του παθητικού, ανήλθε σε 6.292.248,26 ευρώ [ενεργητικό 7.316.126,46 ευρώ [εξ αδιαθέτου 2.197.131,26 + εκ διαθήκης 5.118.995,20 (71.896 μετοχές x 71,20)], μείον παθητικό ποσού 1.023.878,20 ευρώ [αρχικό παθητικό 127.172,29 (311.469,42 x 7.316.126,46: 17.918.601,78) + 896.705,91 (2.690.117,72: 3)].

Ακολούθως, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ΔΟΥ Κηφισιάς, κατόπιν της … σχετικής εντολής (βλ. την από 2.2.2015 έκθεση ελέγχου της υπαλλήλου της ΔΟΥ Κηφισιάς, Α. Μ.), η φορολογητέα αξία των 1.201.000 και 28.600 ανωνύμων μετοχών των εταιριών «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ» και «ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΑΒΕΕ» προσδιορίστηκε σε 708.590,00 και 83.798,00 ευρώ αντίστοιχα, ενώ η φορολογητέα αξία των 159.090 ανώνυμων μετοχών της εταιρίας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ» σε 31.160.958,30 ευρώ (δηλαδή προς 195,87 ευρώ η μία).

Ο προσδιορισμός αυτός έγινε από τη Φορολογική Αρχή κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία», η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002 και της 1031583/253/Α0013 (ΦΕΚ Β’ 477/21.4.2003) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της πιο πάνω διάταξης. Στη συνέχεια, κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα το … σημείωμα διαπιστώσεων μαζί με προσωρινή πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς και κλήση για να εκθέσει τις απόψεις του, στην οποία αυτός ανταποκρίθηκε, υποβάλλοντας το 11578/5.2.2015 υπόμνημα.

Κατόπιν αυτών, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κηφισιάς Αττικής εξέδωσε σε βάρος του την …. οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, στην οποία αφού περιέλαβε αφενός την προαναφερόμενη, κατόπιν ελέγχου, αξία των μετοχών των τριών παραπάνω εταιριών, αφετέρου, όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της κληρονομιάς, την αξία που δηλώθηκε για καθένα από αυτά, με τις …., … και …. οικείες δηλώσεις – εκτός από το επιπλέον δηλωθέν με την τελευταία από αυτές κληρονομιαίο αγροτεμάχιο, ενόψει του ότι στην εν λόγω πράξη αναφέρεται η συνολική αξία εννέα ακινήτων, ύψους 1.608.755,15 ευρώ, όσα δηλαδή και τα δηλωθέντα με την 746/2014 αρχική δήλωση – προσδιόρισε την αξία της κληρονομικής μερίδας του προσφεύγοντος σε 15.518.555,00 ευρώ [ενεργητικό 16.542.433,20 ευρώ [εξ αδιαθέτου 2.460.163,68 + εκ διαθήκης 14.082.269,52 (71.896 μετοχές x 195,87)], μείον παθητικό ποσού 1.023.878,20 ευρώ].

Περαιτέρω, με την ίδια πράξη και αφού συνυπολογίστηκε προγενέστερη δωρεά προς τον προσφεύγοντα, ύψους 378.125,90 ευρώ, επιβλήθηκε σε βάρος του διαφορά κυρίου φόρου, ποσού 890.223,79 ευρώ. Κατά της πράξης αυτής ασκήθηκε η 19689/17.4.2015 ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 63 του Ν 4174/2013, αφού προηγουμένως καταβλήθηκε το 50% του πιο πάνω φόρου, ποσού 445.111,90 ευρώ (βλ. σχετικό σημείωμα για πληρωμή του TAXISnet και απόδειξη συναλλαγής διά μέσου e-banking της Τράπεζας Eurobank), με την οποία ο προσφεύγων ζήτησε την ακύρωση της παραπάνω πράξης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι μνημονευόμενες διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν 2961/2001 (που προστέθηκαν με την παρ. με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002) είναι ανίσχυρες, ως αντιβαίνουσες στα άρθρα 43 παρ. 2 και 78 (παρ. 1 και 4) του Συντάγματος, καθώς καθιστούν τον προσδιορισμό του αντικειμένου της φορολογίας αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, η δε 1031583/253/Α0013 (ΦΕΚ Β’ 477/21.4.2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται εκτός της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. Ν 2961/2001, ενώ περαιτέρω, ζήτησε την έντοκη επιστροφή του φόρου που, κατά την άποψή του, κατέβαλε αχρεώστητα. Η πιο πάνω ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε με την 3730/15.9.2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως αβάσιμη.

8. Επειδή, ήδη, ο προσφεύγων με την προσφυγή, όπως αναπτύσσεται με το σχετικό υπόμνημα, στρεφόμενος κατά της προσβαλλόμενης απόφασης, ζητά την ακύρωσή της, επαναλαμβάνοντας όσα και με την ενδικοφανή προσφυγή, καθώς και την έντοκη επιστροφή του φόρου που έχει καταβάλει αχρεωστήτως. Επίσης, ισχυρίζεται ότι από το ενεργητικό της κληρονομιάς δεν αφαιρέθηκε το σύνολο του παθητικού που δηλώθηκε. Όμως, ενόψει του ότι για τον προσδιορισμό της εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης κληρονομικής μερίδας του προσφεύγοντος αφαιρέθηκε από το ενεργητικό αυτής τόσο το κατ΄ αναλογία δηλωθέν με την αρχική δήλωση παθητικό της κληρονομιάς, ποσού 127.172,29, που δεν αμφισβητείται, όσο και το μετέπειτα δηλωθέν παθητικό από τον προσφεύγοντα και την αδελφή του Μ. Τ., με την 908/2014 συμπληρωματική δήλωση, κατά το μέρος που τον αφορά, το οποίο ανέρχεται σε 896.705,91 ευρώ (2.690.117,72: 3) και συνολικά παθητικό ύψους 1.023.878,20 ευρώ, ο πιο πάνω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

9. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επιβολή του ένδικου φόρου κληρονομιάς, η Φορολογική Διοίκηση προσδιόρισε την αξία των περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, στην κληρονομιαία περιουσία του Λ. Τ. μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο 1.201.000, 28.600 και 159.090 ανωνύμων μετοχών των εταιριών «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ», «ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΑΒΕΕ» και «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν 2961/2001 (που προστέθηκαν με την παρ. με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 1031583/253/Α0013 (ΦΕΚ Β’ 477/21.4.2003) Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή, βάσει αντισυνταγματικών και ως εκ τούτου, ανίσχυρων διατάξεων, σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί στην πέμπτη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο κρίνει ότι μη νόμιμα καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ο ένδικος φόρος, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της προσφυγής και απορριπτομένων ως αβασίμων των αντίθετων ισχυρισμών του Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, ενόψει του ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει η αχρεώστητη καταβολή μέρους του ένδικου φόρου, ποσού 445.111,90 ευρώ, ο δε προσφεύγων ζήτησε την έντοκη επιστροφή του με την … ενδικοφανή προσφυγή και το ποσό αυτό δεν επιστράφηκε μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, ενώ, εξάλλου, επαναλαμβάνει το ίδιο αίτημα και με την προσφυγή του, κρίνεται ότι το προαναφερόμενο ποσό πρέπει να του επιστραφεί εντόκως, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170), από 18.4.2015 έως την ημερομηνία ειδοποίησης αυτού (του προσφεύγοντος) για την επιστροφή, με βάση το επιτόκιο που ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 της ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 19/10.1.2014), «Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 του Ν 4174/2013».

10. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η …. απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να επιστραφεί στον προσφεύγοντα φόρος κληρονομιάς, ποσού 445.111,90 ευρώ εντόκως, από 18.4.2015 έως την ημερομηνία ειδοποίησης αυτού για την επιστροφή, με βάση το επιτόκιο που ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 της ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 19/10.1.2014). Περαιτέρω, πρέπει να του αποδοθεί το παράβολο που κατέβαλε, ποσού 3.000,00 ευρώ (άρθρο 277 παρ. 9 του ΚΔΔ), ενώ κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης, το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του ΚΔΔ).

(Δέχεται την προσφυγή)

Αναδημοσίευση απο: lawtakpap

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button