Αποκλεισμός εταίρου από την ΙΚΕ

Αποκλεισμός εταίρου από την ΙΚΕ

 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Κατά το άρθρο 93 Ν 4072/2012 κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της ΙΚΕ ή να ζητήσει τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από αυτήν με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησής του προς το Ειρηνοδικείο του τόπου της έδρας της Εταιρίας, επικαλούμενος και αποδεικνύοντας σπουδαίο λόγο.

Σπουδαίος λόγος θα υφίσταται, αν η εξακολούθηση της παραμονής του εταίρου στην ΙΚΕ μπορεί να θεωρηθεί δυσβάστακτη για τον αιτούντα την έξοδό του εταίρο, για λόγους αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς, δηλ. είτε αναγόμενους στις σχέσεις της Εταιρίας ή τα πρόσωπα ή τη συμπεριφορά των λοιπών εταίρων και των διαχειριστών είτε στο πρόσωπο του εταίρου που επιδιώκει την έξοδό του από την εταιρία, συνεκτιμώντας την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ενδεικτικώς, η διαταραχή των σχέσεων και η αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ των εταίρων και των διαχειριστών μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο (βλ. περιπτωσιολογία σπουδαίων λόγων σε Σπυρίδωνος, Το Νέο Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 628 επ.).

Για τη στοιχειοθέτηση σπουδαίου λόγου δεν απαιτείται υπαιτιότητα των λοιπών εταίρων ή του διαχειριστή ή της Εταιρίας ή τρίτου, αλλά ούτε έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπο του αιτούντος την έξοδο-αποκλεισμό του εταίρου. Σε κάθε περίπτωση, για τη συνδρομή σπουδαίου λόγου για την έξοδο του εταίρου αρκεί βάσει των εκτιθέμενων πραγματικών περιστατικών, να καθίσταται δυσχερής η συνέχιση της εταιρικής σχέσεως για τους άλλους εταίρους και όχι οπωσδήποτε και για την εταιρία, ως φορέα της επιχείρησης (βλ. Ψυχομάνη, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, σ. 106, Γεροvτίδη, Αίτηση αναγνώρισης ή μη σπουδαίου λόγου εξόδου εταίρου, σε Αγωγές και αιτήσεις ΙΚΕ, ΕΠΕ, προσωπικών εταιριών, σ. 669 επ.).

Σπουδαίος λόγος θα υφίσταται, εάν, εξαιτίας λόγου ο οποίος αφορά στο πρόσωπο του υπό αποκλεισμό εταίρου, η εξακολούθηση της παραμονής του στην εταιρία μπορεί να θεωρηθεί δυσβάστακτη για τους λοιπούς εταίρους, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία και η ίδια η υπόσταση της εταιρίας (ΑΠ 37/2019 ΝΟΜΟΣ), ασχέτως υπαιτιότητας του υπό αποκλεισμό και των λοιπών εταίρων. Για να υφίσταται σπουδαίος λόγος πρέπει να έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των εταίρων προς το πρόσωπο του υπό αποκλεισμό εταίρου σε σημείο που να προκαλεί αδυναμία περαιτέρω συνεργασίας των λοιπών εταίρων με τον αυτόν στο μέτρο που αυτή, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της εταιρίας και των καταστατικών ρυθμίσεων, είναι απαραίτητη για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Επίσης, πρέπει η εξακολούθηση της αδυναμίας συνεργασίας να έχει ως αντικειμενικά προβλεπόμενη συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή πορεία της εταιρίας (ΠΠρΘεσ 1613/2020 Αρμ 2021 σ. 1852). Αρκεί, πάντως, τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ύπαρξη του σπουδαίου λόγου αποκλεισμού να είναι ικανά να προκαλέσουν αδυναμία περαιτέρω συνεργασίας των εταίρων, με συνέπεια τη σοβαρή δυσχέρανση της ομαλής πορείας της εταιρίας χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει επέλθει ανωμαλία στη λειτουργία της εταιρίας. Απλή διαφωνία των εταίρων δεν αρκεί ως προς π.χ. τη διαχείριση ή την εμπορική πολιτική της ΙΚΕ.

Συνιστά δε σπουδαίο λόγο οποιοδήποτε περιστατικό, που ανάγεται στο πρόσωπο ή όχι του καταγγέλλοντος, το οποίο, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επαχθή για τον εταίρο την εξακολούθηση της εταιρίας έως το χρόνο λήξεως της διάρκειας της. Τέτοια περιστατικά είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση τους, η παραβίαση των εταιρικών υποχρεώσεων ή η βλάβη του εταιρικού συμφέροντος, η έλλειψη συνεργασίας, κατανοήσεως κ.ά. (βλ. ΕφΑθ 9131/2005 ΔΕΕ 2006.388, ΕφΑθ 1715/2005 ΕλλΔνη 2005.1726).

Φυσικά ο αποκλειόμενος εταίρος όταν αποκλειστεί χάνει τα μερίδιά του στην ΙΚΕ και αυτά αποδίδονται αναλογικώς στους άλλους εταίρους. Όμως δικαιούται να αποζημιωθεί ο αποκλειόμενος εταίρος και συγκεκριμένα στην πραγματική αξία των μεριδίων της συμμετοχής του. Ο υπολογισμός της αξίας της μερίδας του θα γίνει από το δικαστήριο.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button