Απόφαση σε Γενική Συνέλευση μετόχων ΑΕ

Απόφαση σε Γενική Συνέλευση μετόχων ΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 εδ. α΄ «Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής». Όπως δε γίνεται παγίως νομολογιακά δεκτό, αν το δικαίωμα του άρθρου αυτού ασκήθηκε νόμιμα και μολαταύτα αγνοήθηκε ή απορρίφθηκε μη νομίμως από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης ή πολύ περισσότερο από την ίδια τη
γενική συνέλευση, η δε γενική συνέλευση προχώρησε εν συνεχεία στη λήψη απόφασης επί των θεμάτων, για τα οποία είχε ζητηθεί η αναβολή, οι αποφάσεις αυτές της γενικής συνέλευσης επί των εν συνεχεία τεθέντων σε ψηφοφορία ζητημάτων τυγχάνουν ακυρώσιμες λόγω παράβασης κανόνων σχετικών με τη διαδικασία, ήτοι ως ληφθείσες κατά μη σύμφωνη προς τον νόμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 137 παρ. 1 εδ. α’Ν 4548/2018 διαδικασία [ΠΠρΚω 60/2017 ΔΕΕ 2019,386, με παρατηρ. Μήτσου, ΠΠρΘεσ 3074/2017 ΔΕΕ 2018,1175].

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button