Αυτόματο Ανασταλτικό Αποτέλεσμα

Αυτόματο Ανασταλτικό Αποτέλεσμα

Προνόμια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου – Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα (α) της προθεσμίας για την άσκηση και (β) της άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως. 

AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

28/2022

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α1 Τμήμα – ως Συμβούλιο)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χρηστό Κατσιάνη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (επειδή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και οι αρχαιότεροί του Αρεοπαγίτες), Βρυσηίδα Θωμάτου – Εισηγήτρια και Αναστασία Παπαδοπούλου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 21 Φεβρουαρίου 2022, με την παρουσία και της Γραμματέα, Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: Δήμου ……………….., που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του, …………………………………………., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Αικατερίνη Παππά.

Της καθής η αίτηση: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία, «………………………. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, Αναστασία Μπρίνια.

Σε διαφορά μεταξύ των παραπάνω διαδίκων, εκδόθηκε η …………./2013 οριστική απόφαση του Πολύμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και, στη συνέχεια, η …………../2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Κατά της παραπάνω εφετειακής απόφασης, ο αιτών (Δήμος …………..) άσκησε το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης, που συζητείται στο Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιμο της 6-3-2023.

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών (αναιρεσείων) ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της 1170/2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, κατά τα ειδικότερα σ` αυτήν οριζόμενα, εωσότου εκδοθεί απόφαση του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω αίτησης αναίρεσης.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που ορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω αναφέρεται. Η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παραιτήθηκε από το πρώτο (αναγνωριστικό) αίτημα της αίτησης, περιορίζοντας αυτή στο δεύτερο αίτημα αναστολής της εκτέλεσης, ακολούθως δε, ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή του, όπως περιορίστηκε, να καταδικαστεί η καθής στα δικαστικά του έξοδα και δήλωσε όσα αναφέρονται στα πρακτικά. Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθής ζήτησε ν` απορριφθεί η αίτηση, να καταδικαστεί η αιτούσα στα δικαστικά έξοδα και δήλωσε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει, για την αίτηση δε αυτή (περί αναστολής εκτέλεσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης) αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο πολιτικό τμήμα, το οποίο συγκροτείται από τρία μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Περαιτέρω, με το άρθρο 19 του α.ν. 1717/1951, το οποίο, όπως συμπληρώθηκε μέ το άρθρο 41 παρ. 11 του ν. 2065/1992, διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 του ΕισΝΚΠολΔ, ορίζεται: “1. Η ασκηθείσα υπό του Δημοσίου, του ταμείου εθνικού στόλου, του ταμείου εθνικής αμύνης και του παλαιού εκκλησιαστικού ταμείου αίτησις αναιρέσεως κατά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως και η προς άσκησιν τοιαύτης προθεσμίας, αναστέλλει την κατά των νομικών τούτων προσώπων εκτέλεσιν της αποφάσεως και καθ` ας έτι περιπτώσεις θα επετρέπετο αύτη. 2. Ή εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των νομικών αυτών προσώπων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλεται μέχρις ότου καταστούν αμετάκλητες”. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, κατά τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες υποχρεώνονται το Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να καταβάλλουν χρηματικά ποσά σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η ασκηθείσα από τα βαρυνόμενα με την καταβολή των επιδικαζόμενων με τις αποφάσεις χρηματικών ποσών Ελληνικό Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναίρεση και η προς άσκηση της αναίρεσης προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων. Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 του ν. 3068/2002, “Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και του όρους που κάθε απόφαση τάσσει”. Με αυτές τις διατάξεις ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται δίχως καθυστέρηση προς, τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις επιβαλλόμενες, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων ενέργειες και ότι, κατά την ανωτέρω έννοια, αποφάσεις δικαστικές είναι όλες εκείνες των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων, οι οποίες παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει. Ούτε, όμως, με το άρθρο αυτό, ούτε με άλλη διάταξη του ν. 3068/2002 καταργείται το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951 (όπως συμπληρώθηκε), με το οποίο, κατά τα προαναφερθέντα, η από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ασκηθείσα αναίρεση κατά των κατ` αυτών τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων και η προς άσκηση αυτής (αναίρεσης) τασσόμενη προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων (ΑΠ 20/2016).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων, Δήμος ………………, με την υπό κρίση αίτησή του, όπως περιορίστηκε παραδεκτά, ζητεί την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αίτηση αναίρεσής του, με αριθμό …………./2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την οποία αφού έγιναν έγιναν δεκτές οι εφέσεις, που άσκησαν ο ίδιος και η αναιρεσίβλητη, κατά της ……………./2013 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξαφανίστηκε η τελευταία απόφαση και ακολούθως έγινε εν μέρει δεκτή, ως ουσία βάσιμη, η αγωγή της καθής η αίτηση – αναιρεσίβλητης – ενάγουσας, σε βάρος του και υποχρεώθηκε αυτός να της καταβάλει το ποσό των 269.200,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, δικάζοντος σε συμβούλιο και πρέπει να γίνει δεκτή ως νόμω και ουσία βάσιμη, κατά τα στην ανωτέρω νομική σκέψη εκτιθέμενα, δεδομένου ότι η υπό του αιτούντος (Ο.Τ.Α.) άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης, αναστέλλει αυτοδικαίως την δικαστική εκτέλεση αυτής. Περαιτέρω, ο αιτών πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα της καθής (άρθρο 84 παρ. 2 του ν. 4194/2013 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 4236/2014), μειωμένα, όμως, κατ` άρθρο 281 παρ. 2 του ν. 3463/2006, όπως αυτά ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 4-2-2022 αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της …./2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της από 19-10-2017 (……./19-10-2017) αίτησης αναίρεσης κατά της ως άνω απόφασης και με τον όρο να συζητηθεί η αίτηση αυτή κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 6-3-23.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον  αιτούντα στη δικαστική  δαπάνη την καθής, την  οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πηγή: NOMOS

 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button