Αφανής εταιρεία – κοινοπραξία

Αφανής εταιρεία – κοινοπραξία

Η αφανής εταιρεία αποτελεί συνήθη μορφή εμπορικής δραστηριότητας, όταν κάποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί εμπορικώς και να μην το δηλώνει στους τρίτους και συνεργάζεται με κάποιον άλλον που φαίνεται ως ο πραγματικός έμπορος και συναλλασσόμενους με τους τρίτους.

Με την αφανή εταιρεία μπορεί κάποιο πρόσωπο νομίμως να συμμετέχει σε εμπορικές δραστηριότητες χωρίς όμως να φαίνεται ως έμπορος στους τρίτους. Ουσιαστικά ο αφανής εταίρος συμμετέχει με κάποιο χρηματικό ποσό στις δραστηριότητες του εμφανούς εταίρου. Ο εμφανής εταίρος δρα ως έμπορος και μοιράζεται κέρδη ή ζημιές με τον αφανή εταίρο. Οι μεταξύ τους σχέσεις καθορίζονται με έγγραφο (ιδιωτικό συμφωνητικό) που καταρτίζει ο δικηγόρος τους.

Αν μια εταιρεία χαρακτηρισθεί ως αφανής, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη το τέλος της δε χρειάζεται να οδηγήσει σε διαδικασία εκκαθάρισης. Στην περίπτωση όμως που το εταιρικό σχήμα αντιμετωπίζεται ως δημοσιευμένη ομόρρυθμη εταιρεία, η λύση της εταιρείας οδηγεί στην τήρηση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Αξιώσεις των εταίρων προβάλλονται κατά της εταιρείας ή και κατά των άλλων εταίρων μόνο μετά το τέλος της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Η κοινοπραξία, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις σύνταξης εγγράφου και δημοσιότητας μπορεί να έχει χαρακτήρα αφανούς εταιρίας με εμφανή εταίρο ένα εκ των μελών της, φυσικών ή νομικών προσώπων που την αποτελούν. Επί αφανούς εταιρίας δεν υπάρχει λειτουργία αυτής προς τα έξω, δηλαδή ο εμφανής εταίρος δεν αναπτύσσει δραστηριότητα επ’ονόματι της εταιρίας, αλλά ενεργεί για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρίας ατομικώς. Μπορεί όμως να έχει και τη μορφή ομόρρυθμη «εν τοις πράγμασι» εταιρίας, οπότε τα μέλη αυτής θα ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της. Τέλος, η κοινοπραξία μπορεί να έχει και τη μορφή της δημοσιευμένης ομόρρυθμης εταιρείας.

Κριτήριο για το αν μια κοινοπραξία αποτελεί αφανή εταιρεία ή αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρεία αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται και συναλλάσσεται με τους τρίτους. Αν ο διαχειριστής εταίρος συναλλάσσεται μόνο στο όνομά του και για λογαριασμό του, τότε η κοινοπραξία έχει τη μορφή της αφανούς εταιρείας.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button