Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Οι εταιρείες και η κάθε επιχείρηση λειτουργεί στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με συμφωνίες και συμβάσεις. Η κάθε σύμβαση (εμπορική ή επιχειρηματική σύμβαση), γραπτή ή ακόμα και προφορική, καταρτίζεται μεταξύ της εταιρείας-επιχείρησης και των προμηθευτών της ή μεταξύ της εταιρείας-επιχείρησης και των πελατών της. Θα ρυθμίζει τις σχέσεις τους για το μέλλον ενώ μπορεί να επιλύει και ζητήματα του παρελθόντος (προηγούμενες σχέσεις και συνεργασίες).

Κάθε συμφωνία πρέπει προσεκτικώς να καταρτισθεί συνεπώς χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία της επιχείρησης-εταιρείας από νομικής άποψης. Αυτό αφορά κυρίως στο τί πρέπει να προστεθεί νομικώς στη συμφωνία για να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της επιχείρησης σε περίπτωση μελλοντικών αξιώσεων ή ακόμα και οικονομικών μεταβολών (μεταβολή αγοράς και συναλλαγών).

Αλλά ακόμα και όσοι έχουν ήδη συνάψει μία συμφωνία- σύμβαση (προφορική ή γραπτή) χρειάζονται και μετά την υπογραφή της νομική κάλυψη και υποστήριξη για τον εξής λόγο: για να ξέρουν μέχρι που φτάνουν τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις και μέχρι που μπορεί ο αντισυμβαλλόμενος να φτάσει τις δικές του αξιώσεις ή ανοχές.

Όμως και μετά την λήξη τους οι εμπορικές συμφωνίες-συμβάσεις προκαλούν νομικά ζητήματα και ερωτήματα: γιατί λήγει η σύμβαση, μπορεί να ανανεωθεί, ποιος αποζημιώνει ποιόν και ποιες αξιώσεις έχουν τα συμβαλλόμενα μέρη;

Οι συμβάσεις που εμφανίζονται κυρίως στις συναλλαγές είναι αυτές της εμπορικής αντιπροσωπείας και εμπορικής διανομής αποτελούν το κύριο αντικείμενο του δικαίου των εμπορικών συμβάσεων, το οποίο εμπεριέχει ρυθμίσεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις ενός προμηθευτή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών με τον συνεργάτη του. Οι εν λόγω σχέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις του Π.Δ. 219/1991.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι αυτός που διενεργεί εμπορικές πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή του. Η αμοιβή του αφορά στην προμήθεια πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών του προμηθευτή. Ο εμπορικός διανομέας είναι το πρόσωπο που αγοράζει προϊόντα/υπηρεσίες από τον προμηθευτή του και τα μεταπωλεί στους πελάτες του. Η αμοιβή του είναι η διαφορά της τιμής που επιτυγχάνει μεταξύ αγοράς και μεταπώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών. Η λήξη της σχέσης των προσώπων αυτών με τον προμηθευτή του γεννά δικαίωμα αποζημίωσης και εν γένει νομικά και οικονομικά προβλήματα προς επίλυση.

Όμως εμπορική σύμβαση ή συμφωνία δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν και εμπορικές σχέσεις πριν ακόμα υπάρξει οριστική συμφωνία ενώ εν γένει υπάρχουν αρκετά είδη εμπορικών συμβάσεων:

 • Επιστολή προθέσεων (letter of Intend)
 • Σύμβαση συνεργασίας ή μνημόνιο συνεννόησης (Memorandum of Understanding – MOU)
 • Σύμβαση εμπιστευτικότητας (NDA non-disclosure agreement)
 • Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας
 • Σύμβαση Παραγγελιοδοχικής Αντιπροσωπείας
 • Σύμβαση Διανομής
 • Σύμβαση Παραγωγής
 • Σύμβαση Επαγγελματικής ή Εμπορικής Μίσθωσης
 • Σύμβαση Μίσθωσης ή Εκμετάλλευσης Επιχείρησης
 • Σύμβαση Μίσθωσης Ξενοδοχείου
 • Σύμβαση Διαχείρισης Επιχείρησης
 • Σύμβαση Πωλήσεων – Μεταπώλησης
 • Εμπορική Πώληση ή Παραγγελία
 • Σύμβαση Διεθνούς Πώλησης με Incoterms
 • Σύμβαση Μεταβίβασης Επιχείρησης (asset sales agreement)
 • Σύμβαση Μεταβίβασης Μετοχών (share sales agreement)
 • Σύμβαση Εταίρων-Μετόχων – εξωεταιρική συμφωνία (Shareholder agreement)
 • Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού
 • Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης
 • Σύμβαση ενεχυρίασης
 • Σύμβαση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης
 • Εγγυτική επιστολή ή σύμβαση εγγυοδοσίας
 • Σύμβαση χρηματοδικής μίσθωσης (leasing)
 • Σύμβαση πρακτορείας (factoring)
 • Σύμβαση μεταβίβασης-εκχώρησης απαιτήσεων
 • Σύμβαση μεταβίβασης σήματος (trademark agreement)
 • Σύμβαση μεταβίβασης ευρεσιτεχνίας (patent agreement)
 • Σύμβαση χρήσης σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος
 • Σύμβαση εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας
 • Σύμβαση παροχής τεχνογνωσίας (know-how agreement)
 • Σύμβαση παροχής εμπορικών πληροφοριών
 • Σύμβαση εμπορικού απορρήτου
 • Σύμβαση πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Σύμβαση μεταβίβασης ή εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Σύμβαση απαγόρευσης ανταγωνισμού
 • Σύμβαση παροχής συμβουλών

Το δικηγορικό μας γραφείο λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και αξιόλογης εμπειρίας που διαθέτει, παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με:

 • την εξωδικαστική και συμβουλευτική δικηγορία
 • τις διαπραγματεύσεις των μερών
 • την κατάρτιση των όρων της σύμβασης
 • την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων και τη νομική αντιμετώπιση αυτών
 • την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης
 • την έγερση αξιώσεων συμμόρφωσης του αντισυμβαλλόμενου και τήρησης των όρων συμφωνίας

(Ιάκωβος Βενιέρης, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Αθηνών)

Για επικοινωνία μαζί μας

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-7248839 ή 697-4067853

x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button