Πολεοδομικό Δίκαιο / Χωροταξικό Δίκαιο

Κάθε προσπάθεια του Κράτους, να εντάξει μία περιοχή σε ένα χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό συνήθως προκαλεί προβλήματα στους κατοίκους της εν λόγω περιοχής Τούτο διότι συνεπάγεται προσβολή της ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας), είτε με στέρηση αυτής (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) είτε με περιορισμό της (εισφορά σε γη).

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με όλα τα προβλήματα χωροταξικού/πολεοδομικού δικαίου, τα οποία μπορεί να ανακύψουν (α) κατά τον εν ευρεία εννοία σχεδιασμό του χώρου, ήτοι κατά τον χωροταξικό σχεδιασμού (Γενικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια λ.χ. για τις Α.Π.Ε.), και κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμού (σχέδιο πόλης, ρυμοτομικό σχέδιο, γενικό πολεοδομικό σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, «τοπικά ρυμοτομικά σχέδια» του ν. 4269/2014, ή Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν. 4447/2016) και (β) κατά την εν στενή εννοία πολεοδόμηση, ήτοι κατά την εφαρμογή των σχεδίων στην πράξη με τις αντίστοιχες πράξεις εφαρμογής.

Ειδικότερα παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν σε:

 • Ζητήματα που ανακύπτουν κατά την έγκριση των Χωροταξικών Πλαισίων (Ειδικών/Περιφερειακών) και κατά την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ρυμοτομικό σχέδιο, Γ.Π.Σ., Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, σχέδιο πόλης κλπ).
 • Ζητήματα από τον περιορισμό της ιδιοκτησίας συνεπεία της έγκρισης των Χωροταξικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και από την έγκριση της πράξης εφαρμογής που ακολουθεί τα προηγούμενα σχέδια.
 • Ζητήματα ρυμοτομικών και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (προσβολή των αντίστοιχων πράξεων απαλλοτρίωσης, διαδικασία άρσεως/ανακλήσεως της απαλλοτριώσεως, επανακήρυξη απαλλοτριώσεως, απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς λόγους, προσβολή των πράξεων εισφοράς και γη και σε χρήμα).
 • Αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως (καθορισμός προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας).
 • Ζητήματα αναφυόμενα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών. Έννομη προστασία προς ακύρωση οικοδομικής άδειας ή προς προστασία οικοδομικής άδειας την οποία τρίτοι την έχουν προσβάλλει επί ακυρώσει.
 • Ζητήματα που αφορούν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με τους ν. 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 καθώς και ζητήματα, που αφορούν στην προσβολή των πολεοδομικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.
 • Ζητήματα απαγόρευσης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων συνεπεία εγκρίσεως πολεοδομικών σχεδίων.
 • Ζητήματα που αφορούν στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπως λ.χ. δόμηση στην εκτός σχεδίου περιοχή.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή επαγγελματικών εργαστηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή (λ.χ. εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή, όροι και περιορισμοί εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Πρωτόκολλο αποβολή από αιγιαλό (έννομη προστασία).
 • Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος (δάσος, αιγιαλός, έννομη προστασία).
 • Πράξεις καθορισμούς οριογραμμής αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας.

Η χωροταξία και η πολεοδόμηση καίτοι αποτελούσαν ανέκαθεν, (από την αρχαιότητα ο Ιππόδαμος, ο Μιλήσιος θεωρείται ο «πατέρας της πολεοδομίας») πρωταρχική προτεραιότητα του Κράτους, εντούτοις ακόμη και σήμερα η μισή Ελλάδα βρίσκεται εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού. Σκοπό της πολεοδόμησης αποτελεί η βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, έννοια που σημαίνει την παραγωγική ανάπτυξη αυτής με όσο και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button