Δημόσιες συμβάσεις. Δέσμευση Ε.Σ. από τις αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Δημόσιες συμβάσεις. Δέσμευση Ε.Σ. από τις αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Με τα πρακτικά της 16ης Γενικής Συνελεύσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης.09.2012, το τελευταίο έταμε το ζήτημα της δεσμεύσεώς του ή μη από τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων (Διοικητικού Εφετείου και Συμβουλίου της Επικρατείας), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη διαδικασία, που προηγείται της σύναψης της συμβάσεως.

Με την εν λόγω απόφαση το Ελεγκτικό Συνέδριο, εν πλήρη Ολομελεία, απεφάνθη οτι οι αποφάσεις, που εκδίδονται κατά τη διαδικασία του ν. 3886/2010 επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν δύναται να κρίνει διαφορετικά επί των ζητημάτων, που ήδη έχουν κριθεί απο τα διοικητικά διακστήρια, στο πλαίσιο της ανωτερώ διαδικασίας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button