Διαδικασία απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Διαδικασία απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Η απόφαση γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας υπόκειται σε συγκεκριμένες διατυπώσεις και προθεσμίες κλήσης των μετόχων. Αν το καταστατικό επιβάλλει μεγαλύτερες προθεσμίες πρέπει να τηρηθούν. Μή τήρηση διαδικασίας που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό οδηγεί σε ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός 1426/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 […] Η παράβαση ουσιωδών διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, οι οποίες έχουν απαγορευτικό ή επιτακτικό χαρακτήρα, συνεπάγεται ακυρότητα των αποφάσεων των γ.σ. της Α.Ε. (ΑΠ 916/2004). Ειδικότερα, κατά το ως άνω άρθρο 35α Ν 2190/1920 οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων είναι άκυρες και όταν έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τη συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων ή τις περί απαρτίας ή πλειοψηφίας διατάξεις ή με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικώς ή κυρίως χάριν των δανειστών της εταιρίας. Τέτοια παράβαση υπάρχει όταν η συνέλευση δεν συγκροτήθηκε από τα πρόσωπα που είχαν δικαίωμα να μετάσχουν σ` αυτήν, είτε διότι δεν έγιναν δεκτοί, αλλά αποκλείσθηκαν αμέσως ή εμμέσως – με τη μη νομότυπη κλήτευση τους – μέτοχοι δικαιούμενοι συμμετοχής, είτε διότι συμμετείχαν στη συνέλευση πρόσωπα που δεν είχαν την ιδιότητα του μετόχου (Ολ. ΑΠ 18/2001). Σύμφωνα με ο άρθρο 26 του ν.2190/1920, όπως η παρ. 3 αυτού έχει προστεθεί με το άρθρο 11 παρ. 3 ν.2339/1995, η γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις με αυτές εξομοιούμενες, πρέπει να καλείται προ είκοσι συναπτών ημερών, στις οποίες δεν υπολογίζονται οι ημέρες της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών ευρείας κυκλοφορίας, γ) σε μία οικονομικήεφημερίδα που πληροί τους αναγραφόμενους στη διάταξη αυτή όρους και δ) μία εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, εκδιδόμενη στην πρωτεύουσα του νομού της έδρας της εταιρίας. Πρόσκληση δεν απαιτείται αν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικούκεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στη λήψη της απόφασης. […]Εφόσον από το καταστατικό της εκκαλούσης ΑΕ προβλεπόταν εικοσαήμερη προθεσμία και για τη δημοσίευση στο Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε., υπερισχύει η εν λόγω διάταξη του καταστατικού, εκείνης του άρθρου 3 παρ. 1 του από 16/22 -1-1930 Π.Δ/τος και έπρεπε η μεγαλύτερη αυτή προθεσμία να τηρηθεί για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις των συγκαλούμενων γενικών συνελεύσεων. […] Οι ως άνω δημοσιεύσεις συνομολογούνται από τους διαδίκους.

Επομένως είναι πρόδηλο ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού της εκκαλούσης ΑΕ που καθόριζαν τις προθεσμίες προσκλήσεως της γ.σ. των μετόχων της. Τούτο σημαίνει ότι αποδεικνύεται βάσιμος στην ουσία του ο προβληθείς με την πρώτη αγωγή λόγος ακυρότητας της απόφασης της γενικής συνέλευσης της 10.2.2003 για εκλογή τακτικού δ.σ., λόγω μη νόμιμης σύγκλησης και συγκεκριμένα λόγω μη εμπρόθεσμης δημοσίευσης της πρόσκλησης για συμμετοχή των μετόχων στην παραπάνω γ.σ., είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.[…]

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button