Διαφωνία εταίρων για τη διοίκηση της εταιρείας

Διαφωνία εταίρων για τη διοίκηση της εταιρείας

Συνήθης είναι η διαφωνία των εταίρων για ζητήματα διαχείρισης ή εν γένει για εταιρικά ζητήματα. Το δικαστήριο μπορεί να επιλύσει διαφωνίες των εταίρων σχετικώς με τη διοίκηση της εταιρείας ακόμα και διορίζοντας νέα διοίκηση ή βέβαια και με έκδοση απόφασης αποζημίωσης της εταιρείας για τις παράνομες πράξεις των διαχειριστών. Η παρούσα ανάλυση αφορά στην αντικατάσταση των διαχειριστών-εκπροσώπων. O αρμόδιος δικηγόρος της νομιμής μας ομάδας μπορεί να παράσχει την καταλληλότερη νομική δικαστική λύση για την αντιμετώπιση του εταιρικού προβλήματος.

Στην παραπάνω δικαστική περίπτωση, ο αιτών, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας ζήτησε να διοριστεί προσωρινή διοίκηση της εταιρίας, για το λόγο ότι δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, ανεστάλη η ισχύς της απόφασης της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε το τελευταίο Δ.Σ της εταιρίας, η οποία θα εκπροσωπήσει την εταιρία μέχρι εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής που άσκησε για την ακύρωση της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Συνεπώς, επί διαφωνίας των εταίρων για τη διοίκηση της εταιρίας, το δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει παράνομες και προσβλητέες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας (διοίκησης ή συνέλευσης των εταίρων) αλλά και να διορίσει προσωρινή διοίκηση για την επίλυση τρεχουσών αναγκών. 

Σημειώνεται βέβαια ότι δεν αποτελεί αυτό το μόνο λόγο διορισμού προσωρινής διοίκησης. Άλλοι λόγοι αποτελούν η βαθύτατη κρίση των σχέσεων των εταίρων που οδηγεί σε αδυναμία διοίκησης ή εκλογής μελών διοίκησης, η σύγκρουση συμφερόντων εντός της εταιρείας, οι παράνομες πράξεις της υπάρχουσας διοίκησης, αιφνίδια απουσία μέλους διοίκησης κλπ.

Στην παραπάνω περίπτωση το δικαστήριο έκρινε ότι αν γίνει δεκτή η αγωγή και ακυρωθεί η εκλογή του Δ.Σ, τότε η διορισμένη από το δικαστήριο διοίκηση, έχει ως έργο και τη μέριμνα διεξαγωγής νέων αρχαιρεσιών, κατόπιν σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων.

Για το ζήτημα της ακύρωσης αποφάσεων της συνέλευσης των εταίρων κάντε κλικ εδώ.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button