Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2303/2012

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2303/2012

Ακυρες οι πράξεις διορισμού στο ΙΚΑ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της Αγροτικής Τράπεζας βάσει του άρθρου 12 ν. 3899/2012

Αριθμός απόφασης:2303/2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ Ζ΄

Με μέλη τους: Ιωάννη Κυριάκο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Σταματίνα Ρεκούμη και Ιωάννα Δάμπαση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 13 Μαρτίου 2012, με γραμματέα την Ελευθερία Καλαϊτζάκη, για να δικάσει την αίτηση ακύρωσης με αριθμό καταχώρησης ΑΚ2391/29-6-2011

Επειδή, η αρχή της ισότητας, την οποία καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελεί συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο και τη Διοίκηση, όταν θεσπίζει κατά νομοθετική εξουσιοδότηση κανονιστική ρύθμιση.

Η παραβίαση της συνταγματικής αυτής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους. Κατά τον δικαστικό αυτό έλεγχο, που είναι έλεγχος ορίων και όχι της ορθότητας των νομοθετικών επιλογών, αναγνωρίζεται στον κοινό νομοθέτη ή την κατ` εξουσιοδότηση θεσμοθετούσα Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως.

Πρέπει όμως η επιλεγόμενη ρύθμιση να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και τα οποία αποκλείουν τόσο την εκδήλως άνιση μεταχείριση με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (Σ.τ.Ε. Ολομ. 1252, 1253/2003).

Εξ άλλου, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ Ολομ. 2396/2004).

8. Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Συντάγματος «οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το λαό … Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο». Περαιτέρω, με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου 103 του Συντάγματος, η οποία προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6.4.2001 της Ζ` Αναθεωρητικής Βουλής, ορίσθηκαν τα εξής: «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής».

9. Επειδή, στο άρθρο 2 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ορίζεται ότι: «1. Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας… Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει ως αποκλειστική αποστολή την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών που διέπουν την επιλογή των διοριστέων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, όπως ειδικότερα ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού». Περαιτέρω, στο άρθρο 14 παρ. 1 του ιδίου νόμου, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, μετά δηλαδή την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), ορίζεται ότι: «1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄, και του παρόντος (Γ΄) υπάγονται όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα…». Εξ άλλου, στο άρθρο 16 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 2527/1997 ( Α΄ 206), και το άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 2738/1999 ( Α΄ 180), με το οποίο προστέθηκαν διατάξεις στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, ορίζονται τα εξής: «1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ……γίνεται από το ΑΣΕΠ….. και περιλαμβάνει α. τον αριθμό των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες και κατά υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο β. την κατανομή των θέσεων….. γ. τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά) δ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά…. 6..… Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις…. Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, γενικώς, τα οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους…». Επίσης, στο άρθρο 18 του ίδιου ν. 2190/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στη συνέχεια με τα άρθρα 8 του ν. 3051/2002 ( Α΄ 220), 1 και 2 του ν. 3260/2004 ( Α΄ 151) και τα άρθρα 2 και 4 του ν. 3320/2005 ( Α΄ 48) ορίζεται ότι: «1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ … Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας, …. εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό… 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: Α. Τίτλοι σπουδών… Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης… Γ. Γνώση ξένης γλώσσας… Δ. Εντοπιότητα. 3. …4. … 7. Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.».

10. Επειδή, συναφώς, με την 8Κ/2008 Προκήρυξη (ΦΕΚ 508 τ. Α.Σ.Ε.Π./6-10-2008) το Α.Σ.Ε.Π. προκήρυξε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1215 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε διάφορους φορείς του Δημόσιου Τομέα εκ των οποίων οι 1022 είναι κενές θέσεις του ν.π.δ.δ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Στο Κεφάλαιο Α΄ της προκήρυξης στον πίνακα κατανομής θέσεων καταγράφονται τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση καθώς και τα πρόσθετα προσόντα. Για τις 271 από τις θέσεις του ν.π.δ.δ. η προκήρυξη απαιτούσε ως πρόσθετο προσόν την εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε διοικητικοοικονομικά θέματα σε φορείς ασφάλισης. Στο Κεφάλαιο Β΄ της προκήρυξης ορίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 17ης Νοεμβρίου 2008 και τέλος στο Κεφάλαιο Ε΄ «Διορισμός» ορίζεται ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

11. Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι όταν ο νομοθέτης θεσπίζει διαδικασίες πληρώσεως θέσεων του δημοσίου, είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή, οφείλει να κινείται εντός των συνταγματικών πλαισίων που προσδιορίζονται εν προκειμένω από το συνταγματικής τάξεως δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να έχουν ίση πρόσβαση στις δημόσιες λειτουργίες κατά τον λόγο της αξίας εκάστου (άρθρα 4 παρ. 1, 4 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος) και από την συνταγματικής τάξεως εγγύηση της αντικειμενικότητας της διαδικασίας (άρθρ. 103 παρ. 7 Συντάγματος) υπό την έννοια της κατά τρόπο αντικειμενικό διευκρινίσεως της συνδρομής ή μη στο πρόσωπο των υποψηφίων των κριτηρίων και προσόντων που ορίζονται από το νόμο και την προκήρυξη και του συνακόλουθου διορισμού τους στη θέση του φορέα για την οποία διαγωνίστηκαν. Οι συγκεκριμένες συνταγματικές εγγυήσεις μαζί με τις λοιπές εγγυήσεις του άρθρου 103 του Συντάγματος αποβλέπουν στη δημιουργία αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης στην υπηρεσία μιας σύγχρονης κοινωνίας. Προς το σκοπό αυτό το συνταγματικά κατοχυρωμένο και νομοθετικά παγωμένο με το ν. 2190/1994 ολοκληρωμένο σύστημα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που υπάγεται στον έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής (Α.Σ.Ε.Π.), περιλαμβάνει την προκήρυξη θέσεων ορισμένου φορέα με συγκεκριμένες κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν, στην υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη λεπτομερώς διαγραφόμενη διαγωνιστική διαδικασία εντός συγκεκριμένου χρόνου, στη δημιουργία οριστικών πινάκων επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με κριτήρια, μεταξύ των άλλων της εμπειρίας και προϋπηρεσίας, η θέσπιση των οποίων, όπως έχει κριθεί (Ολ. ΣτΕ 3593/2008) συνάδει με τις αρχές ισότητας και αξιοκρατίας και τέλος , στο διορισμό των επιτυχόντων στον οικείο φορέα υποδοχής εντός ορισμένου χρόνου.

12. Επειδή, περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄/15.3.2010), με τίτλο «Αναστολή προσλήψεων για το έτος 2010» ορίζεται ότι: «1. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 δεν χορηγούνται εγκρίσεις της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α). Για το ίδιο έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναστέλλονται οι προσλήψεις και διορισμοί του ανωτέρω προσωπικού των φορέων αυτών. Εξαιρούνται οι τομείς:…2. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με έναρξη το β` εξάμηνο του έτους 2010 και ο διορισμός όλων όσων περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται μέχρι την 31.12.2012. 3. Ο διορισμός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων, οι οποίες προκηρύχθηκαν βάσει εγκριτικών αποφάσεων της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, έτους 2009 ή και προγενέστερων ετών και για τους οποίους οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα εκδοθούν μετά την 1.1.2010, διενεργείται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, εντός του έτους 2011 και ολοκληρώνεται, μέχρι την εξάντληση των περιλαμβανομένων στους οριστικούς πίνακες και πάντως όχι πέραν της 31.12.2013. Εγκριτικές αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί μέχρι 31.12.2009 και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις, παύουν να ισχύουν, με εξαίρεση όσες αφορούν προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 4. Για το διορισμό των επιτυχόντων των παραγράφων 2 και 3 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3528/2007».

13. Επειδή, επίσης, στις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ.1) του ν. 3833/2010, με τίτλο «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013», οριζόταν ότι: «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού. Στον υπολογισμό του αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισμός που διενεργείται βάσει ειδικών διατάξεων». Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του παραπάνω άρθρου 11 του ν. 3833/2010 καταργήθηκε με την παρ.4α άρθρου 3 ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17.12.2010), ενώ το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/1.7.2011) ως ακολούθως: «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα».

14. Επειδή, εξάλλου, στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3899/ 2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α΄/17.12.2010), με τίτλο «Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ορίζεται ότι: «1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων παραγράφων, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής έννοια: “Επιτυχόντες”: Οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με την προκήρυξη 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/3.11.2008) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων, που δημοσιεύθηκαν στα 1012/Γ/16.12.2009, 1017/Γ/18.12.2009 και 10145/Γ/30.12.2009 Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την κατηγορία ΤΕ και 43/26.1.2010 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την κατηγορία ΔΕ και οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν διορισθεί στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με απόφαση Διοίκησης. “Φορέας Υποδοχής”: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). “Πρόσληψη”: Η πρόσληψη των επιτυχόντων στον Φορέα Υποδοχής. 2. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων, οι επιτυχόντες που δεν έχουν διορισθεί με απόφαση Διοίκησης στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προσλαμβάνονται από τον Φορέα Υποδοχής, αναλόγως των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων αυτού. 3. Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας από τους άνω πίνακες από τον Φορέα Υποδοχής μέχρι τις 31.12.2011. Ο ενδιαφερόμενος για πρόσληψη υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην αίτηση αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, η βαθμολογία, ο κωδικός θέσης και ο κλάδος/ειδικότητα του επιτυχόντα. Η κατανομή των επιτυχόντων στις υπηρεσίες και τα Καταστήματα του Φορέα Υποδοχής γίνεται με απόφαση του Διοικητή αυτού: α) σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας (ΤΕ ή ΔΕ, αντίστοιχα) του Φορέα Υποδοχής εντός του νομού της θέσης για την οποία είχε επιτύχει ο καθένας, β) αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση κατά τα παραπάνω, σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας των πλησιέστερων νομών και γ) αν δεν υπάρχουν οι ως άνω θέσεις, σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας κατά την κρίση του Φορέα Υποδοχής. Η πρόσληψη από τον Φορέα Υποδοχής γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του και με τους όρους, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ αντίστοιχα, που ισχύουν για το προσλαμβανόμενο προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. Όσοι προσληφθούν, πρέπει να παρουσιαστούν στον Φορέα Υποδοχής για ανάληψη υπηρεσίας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επίδοση της απόφασης του Διοικητή του Φορέα Υποδοχής, άλλως θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκαν την πρόσληψη τους. Για τις ανωτέρω προσλήψεις δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010. 4. Από την πρόσληψη των επιτυχόντων στον Φορέα Υποδοχής, παύει κάθε αξίωση των επιτυχόντων για διορισμό τους και παροχή της εργασίας τους στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι δε τυχόν ανοιχθείσες δίκες, κατόπιν αγωγής τους ή αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καταργούνται αυτοδικαίως. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2112/1920. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται θέσεις τακτικού προσωπικού της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ, ισάριθμες με εκείνες για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός της παραγράφου 1 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση διορισμού από τη Διοίκηση της τράπεζας».

15. Επειδή,τέλος, στην παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226/27-10-2011) ορίζεται ότι: « 1. α. Οι κενές, κατά την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καταργούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις: α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280), β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.».

16. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 8Κ/2008 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 508 τ.Α.Σ.Ε.Π./6-10-2008), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων δεκαπέντε (1.215) θέσεων τακτικού προσωπικού, σε διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.), μεταξύ των οποίων 1022 θέσεις του διάδικου ν.π.δ.δ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Οι αιτούντες συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία της παραπάνω Προκήρυξης, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων, σε κλάδο και ειδικότητα ανάλογα με τα προσόντα τους και συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες διοριστέων σε θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας ΔΕ (ΦΕΚ 1180/τ.Γ΄/13-12-2010) του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Στη συνέχεια, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν.3833/2010, που παρατέθηκαν στην 12η και 13η σκέψη, οι διορισμοί των επιτυχόντων της 8Κ/2008 προκήρυξης δεν υλοποιήθηκαν μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων, όπως όριζε το κεφάλαιο Ε΄ «ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» της Προκήρυξης 8Κ/2008 (σελ. 14358), μέχρι δε τη συζήτηση της υπόθεσης έχουν διοριστεί από αυτούς μόνο 13 άτομα. Επίσης, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν 4024/2011, που παρατέθηκε στην 15η σκέψη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2849 τ Β΄/15-1-2011 η 072/4 απόφαση του Διοικητή του ν.π.δ.δ. ΙΚΑ – Ε.Τ.Α.Μ., με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη κατάργηση 3.169 κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και η διατήρηση 1249 κενών θέσεων εκ των οποίων 1069 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και 166 θέσεις ΥΕ. Εξάλλου, με την 9Κ/2008 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 575 τ. ΑΣΕΠ/3-11-2008), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εννιακοσίων εννέα (909) θέσεων τακτικού προσωπικού, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Οι πίνακες των διοριστέων υποψηφίων δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την κατηγορία ΤΕ στα ΦΕΚ 1012 τ.Γ/16-12-2009, 1017 τ.Γ/18-12-2009 και 10145 τ.Γ/30-12-2009 και για την κατηγορία ΔΕ στο ΦΕΚ 43 τ.Γ/26-1-2010. Στη συνέχεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3899/2010, που παρατέθηκαν στην 11η σκέψη, 165 άτομα από τους διοριστέους της προκήρυξης 9Κ/2008 της κατηγορίας ΤΕ και 384 άτομα της κατηγορίας ΔΕ, σύνολο 549 άτομα, υπέβαλαν αίτηση για να διοριστούν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Ο Διοικητής του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. εξέδωσε τις σχετικές πράξεις διορισμού τους, μεταξύ των οποίων και οι προσβαλλόμενες, με τις οποίες τους διορίζει σε κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος. Από αυτούς 462 άτομα έχουν αποδεχθεί την πράξη διορισμού, 67 άτομα δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού 22 ατόμων σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων αναστολών του Δικαστηρίου αυτού.

17. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 11, η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 3899/2010, με την οποία ορίζεται ότι οι υποψήφιοι της 9Κ/2008 Προκήρυξης κλάδων ΤΕ και ΔΕ που πέτυχαν σε διαγωνιστική διαδικασία με σειρά προτεραιότητας για να προσληφθούν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ Α.Ε), προσλαμβάνονται σε φορέα του δημοσίου (νπδδ), το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την πλήρωση θέσεων για τις οποίες δεν διαγωνίστηκαν, εισάγοντας έτσι αποσπασματική ρύθμιση αποκλίνουσα από τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και αξιοκρατίας που διέπουν την Ελληνική έννομη τάξη, δεν είναι συνταγματικά ανεκτή. Τούτο διότι, αναιρεί τον προαναφερόμενο συνταγματικό σκοπό της ίσης πρόσβασης των υποψηφίων στις δημόσιες λειτουργίες κατά το λόγο της αξίας εκάστου και της εξασφαλίσεως αντικειμενικής διαδικασίας καταρτίσεως πινάκων διοριστέων με βάση τα προσόντα που προβλέπονται στην κάθε προκήρυξη και της απορροφήσεως αυτών στον οικείο φορέα για τον οποίο διαγωνίστηκαν, και επιπλέον εισάγει άνιση μεταχείριση που δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος, ή από άλλο ειδικό και σοβαρό, κατ` αντικειμενική κρίση, λόγο, αφού εξαιρεί περιορισμένο και συγκεκριμένο αριθμό επιτυχόντων υποψηφίων της προκήρυξης 9Κ/2008, κλάδων ΤΕ και ΔΕ, από την περιοριστική ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 11 (παρ. 1) του ν.3833/2010 (πρόσληψη ενός υπαλλήλου για κάθε 5 ή 10 αποχωρούντες), που ισχύει για όλους τους επιτυχόντες με διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π., με συνέπεια οι προαναφερθέντες να διοριστούν άμεσα σε θέσεις για τις οποίες δε διαγωνίστηκαν και κατά προτεραιότητα, έναντι των αιτούντων. Συνακόλουθα, η ρύθμιση αυτή είναι ανίσχυρη και οι προσβαλλόμενες πράξεις που έχουν ως νομικό έρεισμα τη διάταξη αυτή πρέπει να ακυρωθούν σύμφωνα με τους σχετικούς λόγους που μετά εννόμου συμφέροντος και βασίμως προβάλλουν οι αιτούντες, επιτυχόντες του διαγωνισμού της 8Κ/2008 Προκήρυξης για πλήρωση κενών θέσεων του διάδικου ν.π.δ.δ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς, αυτοί δεν έχουν διοριστεί και ενώ αναμένουν το διορισμό τους διορίστηκαν σε κενές θέσεις του διάδικου ν.π.δ.δ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 462 άτομα με έρεισμα τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν 3899/2010. Εξάλλου, αόριστα υποστηρίζει το διάδικο ν.π.δ.δ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ότι οι αιτούντες δε θίγονται γιατί οι κενές θέσεις στις οποίες αυτοί θα διοριστούν είναι διαφορετικές από αυτές στις οποίες διορίστηκαν τα 462 άτομα που προέρχονται από τους επιτυχόντες της 9Κ/2008 Προκήρυξης, τούτο γιατί ούτε προκύπτει ότι οι κενές θέσεις στον οργανισμό του διάδικου ν.π.δ.δ. διαχωρίζονται ούτε προκύπτει ότι τηρείται απαρέγκλιτα η διάταξη του άρθρου 11 του ν 3833/2010 και ότι παρά αυτούς τους 462 διορισμούς δε θίγεται η ροή των διορισμών των επιτυχόντων της Προκήρυξης 8Κ/2008. Παρέλκει, τέλος ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων που προβάλλουν οι αιτούντες.

18. Επειδή, κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να απορριφθούν οι παρεμβάσεις, να ακυρωθούν οι προβαλλόμενες πράξεις, να επιστραφεί στους αιτούντες το παράβολο που κατατέθηκε και να απαλλαγούν το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και οι παρεμβαίνοντες, κατ΄εκτίμηση των περιστάσεων, από τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων (άρθρο 4, παρ.1 περ. στ’, ν.702/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 ν.3659/2008, Α΄ 77/ 7-5-2008, άρθρο 275, παρ.1, Κ.Δ.Δ.-ν.2717/1999, Α΄ 97).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αποβάλλει το ΑΣΕΠ από τη δίκη.

Δέχεται την αίτηση.

Απορρίπτει τις παρεμβάσεις

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button