Δυσφημιστικές δηλώσεις από ανταγωνιστή – πότε υπάρχει δυσφήμηση

Εκτός από τα άρθρα 914,919,920 ΑΚ, υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν το παραπάνω ζήτημα. Είναι τα άρθρα 11 και 12 Ν 146/1914. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 11 Ν 146/1914 είναι:

– ο ισχυρισμός ειδήσεων. Ως ειδήσεις κατά το νόμο εννοούνται όλες οι προφορικές ή γραπτές δηλώσεις προς τρίτους, οι οποίες εμπεριέχουν αναφορά σε αληθή ή ψευδή περιστατικά. Συνεπώς είναι πολύ ευρεία η έννοια αυτή.

– ειδήσεων σχετικών με την επιχείρησή του προσώπου που προσβάλλεται.

– οι ειδήσεις πρέπει να είναι βλαπτικές.

– ο ισχυρισμός των ειδήσεων γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού κατά αυτού
που θίγεται.

– οι ειδήσεις αυτές πρέπει να μην είναι κατά τρόπο ευαπόδεικτο αληθείς.

Η νομολογία αναγνωρίζει ότι:
«…κατά το άρθρο 11 εδ. α του ν. 146/1914 […] δεν απαιτείται υπαιτιότητα του προσβάλλοντος για την αποκατάσταση της προσγενόμενης στον αδικηθέντα ζημίας. Κατά δε το άρθρο 12 εδ. α του ιδίου ως άνω νόμου, όποιος εν γνώσει της αναλήθειας ισχυρίζεται ή διαδίδει για την επιχείρηση ή την εργασία άλλου, το πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του διευθυντή αυτής, τα εμπορεύματα ή τις βιομηχανικές εργασίες τρίτου, ειδήσεις, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την επιχείρηση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και με χρηματική ποινή (μέχρι τριών χιλιάδων δρχ.) ή με μία από τις ποινές αυτές. Από την ανωτέρω διάταξη, η οποία προστατεύει την καλή φήμη στις συναλλαγές, συνάγεται ότι σε περίπτωση παράβασης της, προς θεμελίωση αγωγής αποζημίωσης, απαιτείται όπως ο προσβολέας ισχυρίζεται ή διαδίδει, εν γνώσει της αναληθείας, ειδήσεις ως άνω, ενώ δεν απαιτείται σκοπός ανταγωνισμού, αλλά ούτε πρόθεση βλάβης, αρκεί, απλώς, ο προσβολέας να είχε συνείδηση του ότι οι ειδήσεις είναι ικανές να προκαλέσουν βλάβη». (ΑΠ Ολ 2/2008, ΝΟΜΟΣ). Και «….κατά τη διάταξη του άρθρου 11 Ν 146/1914, … αν δε ο ισχυρισμός ή η διάδοση γίνεται εν γνώσει της αναλήθειας των ειδήσεων, τότε υφίσταται και ποινική ευθύνη του διαδίδοντος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, ενώ η πράξη μπορεί να συνιστά αδικοπραξία κατά τα άρθρα 914, 922 ΑΚ
αν έγινε υπαίτια.» (ΠΠρΑθ 181/2015). «Κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 146/1914: […]Από τη διάταξη αυτή, η οποία προστατεύει την καλή φήμη στις συναλλαγές, συνάγεται ότι, προς θεμελίωση αγωγής αποζημιώσεως για παράβαση της εν λόγω διατάξεως,  απαιτείται όπως ο προσβολέας ισχυρίζεται ή διαδίδει εν γνώσει της αναληθείας ειδήσεις ως άνω, ενώ δεν απαιτείται σκοπός ανταγωνισμού, αλλά ούτε πρόθεση βλάβης, αρκεί δε απλώς να είχε ο προσβολέας συνείδηση του ότι οι ειδήσεις είναι ικανές να προκαλέσουν βλάβη», (Ολ.ΑΠ 2/2008).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button