Εκπροσώπηση εταιρείας – διορισμός από το δικαστήριο

Εκπροσώπηση εταιρείας – διορισμός από το δικαστήριο

Η θεωρία υποστηρίζει ότι υπάγεται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης με βάση το άρθρο 69 ΑΚ στην εκούσια δικαιοδοσία, ωστόσο μπορεί να ακολουθηθεί και η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ίδιο υποστηρίζει και η νομολογία, εφόσον υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση προστασίας και ο επικείμενος κίνδυνος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στις αποφάσεις υπάρχουν και αρκετές του ΑΠ. Η νομολογία που υποστηρίζει την παράλληλη εφαρμογή της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων δεν παραθέτει άλλο επιχείρημα-λόγο παρά μόνο το κατ’ επείγον του θέματος.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η νομολογία δέχεται την τήρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και εφόσον τηρηθεί αυτή δεν δέχεται την τήρηση της εκούσιας δικαιοδοσίας. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι υπάρχει είδος δεδικασμένου και ότι δεν μπορεί εκ νέου να υποβληθεί αίτηση που θα εκδικαστεί με βάση την εκούσια δικαιοδοσία.

Σε άλλες όμως αποφάσεις κρίνεται ότι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν είναι η αρμόδια και ότι πρέπει να ακολουθείται αποκλειστικώς η εκούσια δικαιοδοσία. Αν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να ληφθεί απόφαση με τις διαδικασίες του κατ’ επείγοντος με σκοπό την προσωρινή του προστασία μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία της προσωρινής διαταγής με βάση το άρθρο 781 ΚΠολΔ.

Η παραπάνω άποψη που πλέον τείνει να γίνει κρατούσα απορρίπτει ακόμα και την εφαρμογή του άρθρου 591 παρ. 2 ΚΠολΔ και τη διακράτηση της υπόθεσης (που εισήχθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων) από το δικαστήριο με εκδίκαση κατά την αρμόδια εκούσια διαδικασία. Πρέπει σύμφωνα με αυτήν την άποψη να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση. Και πρέπει να επανακατατεθεί και να εισαχθεί με την εκούσια δικαιοδοσία.

Επιχειρήματα της άποψης αυτής περί αποκλειστικότητας της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας είναι:

α) Η αίτηση και στα δύο παραπάνω είδη διαδικασίας εξασφαλίζει κατά κανόνα τον ίδιο βαθμό ταχύτητας εκδίκασης, εφόσον μάλιστα εφαρμοσθεί και το άρθρο 781 ΚΠολΔ. Έτσι το επιχείρημα της αντίθετης άποψης περί της ταχύτητας εκδίκασης δε μπορεί να δικαιολογήσει την άποψη της εφαρμογής της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

β) Η τήρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης μέσω αυτών παραβιάζει και την ίδια την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οδηγεί σε ικανοποίηση του αιτήματος προστασίας κατά παράβαση του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ.

γ) Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι ελαστικότερη και πιο «επιφανειακή» συγκριτικά με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Συγκεκριμένα στην πρώτη αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών και δεν απαιτείται πλήρης απόδειξη (άρθρο 690 παρ. 1 ΚΠολΔ). Αντίθετα στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας απαιτείται ο σχηματισμός πλήρους δικανικής πεποιθήσεως στο δικαστήριο (άρθρο 759 ΚΠολΔ).

δ) Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δε χωρούν ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως (άρθρο 699 ΚΠολΔ). Αντίθετα, στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας επιτρέπονται ένδικα μέσα και φυσικά η τριτανακοπή (άρθρα 761 επ. ΚΠολΔ).

ε) Η υπαγωγή των υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων φαλκιδεύει τις γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και τις καθιστά έμμεσα ιδιωτικού δικαίου διαφορές. Αυτό μάλιστα πρέπει να συνδυαστεί με το γεγονός, ότι οι γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας δεν ενέχουν το στοιχείο της αντιδικίας και δεν επιβάλλουν την επίδοση του δικογράφου σε κάποιο παθητικά νομιμοποιούμενο διάδικο.

στ) Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων επιβάλλει την επίδοση της αίτησης σε παθητικά νομιμοποιούμενο διάδικο με μοναδική εξαίρεση τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις του άρθρου 687 ΚΠολΔ. Αυτή η προϋπόθεση δυσχεραίνει τη διαδικασία για τον ίδιο τον αιτούντα. Αντιθέτως, στην εκούσια δικαιοδοσία δεν υπάρχει αντιδικία και δε χρειάζεται επίδοση για την εφαρμογή του άρθρου 69 ΑΚ.

ζ) Η αντίθετη άποψη εισάγει για ένα επίδικο αντικείμενο δύο διαφορετικές πιθανές διαδικασίες που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει. Αυτό αποτελεί παράλογη και καταχρηστική δυνατότητα.

η) Οι αποφάσεις που δέχθηκαν την αντίθετη άποψη δηλαδή την τήρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων δεν ασχολήθηκαν ουσιαστικά και άμεσα με το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά το αντιμετώπισαν «επιδερμικά.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button