Ευθύνη διαχειριστή-εκπροσώπου εμπορικής εταιρείας

Ευθύνη διαχειριστή-εκπροσώπου εμπορικής εταιρείας

Ο διαχειριστής μίας ΟΕ ή ΕΕ: ευθύνεται κατά το άρθρο 252 Ν 4072/2012 έναντι των άλλων εταίρων για τον τρόπο εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρείας και για τις σχετικές πράξεις και παραλείψεις του.Σύμφωνα με αυτό το άρθρο «οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους καθορίζονται από την εταιρική σύμβαση. Στις σχέσεις αυτές οι εταίροι ευθύνονται για κάθε πταίσμα».

Πέραν της παραπάνω διάταξης, εφαρμόζεται και το άρθρο 754 § 1 ΑΚ σύμφωνα με το οποίο «ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαχειριστή εταίρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 714 έως 723 για την εντολή». Τα άρθρα αυτά προβλέπουν ότι ο εντολοδόχος άρα και ο διαχειριστής ευθύνεται για κάθε πταίσμα του.

Ομοίως εφαρμόζεται και το άρθρο 747 ΑΚ περί υποχρέωσης πίστης του διαχειριστή στην εταιρεία και μη βλάβης των συμφερόντων της. Η αγωγή κατά του διαχειριστή ασκείται από την εταιρεία και αξιώνεται από αυτήν η αποζημίωση. Όμως δεν πρόκειται ποτέ ο διαχειριστής να στραφεί κατά του εαυτού του ασκώντας μια τέτοια αγωγή. Για αυτό η νομική λύση που παρέχεται είναι να ασκηθεί η αγωγή από τους άλλους εταίρους στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο διαχειριστής μίας ΙΚΕ: ευθύνεται κατά το άρθρο 67 Ν 4072/2012 δηλαδή «ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων,καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα.

Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.». Η ευθύνη αυτή αφορά διαχείριση που υπήρξε πλημμελής (άστοχη, ιδιοτελής κ.λπ.) και για το λόγο αυτό ζημιογόνα. Ως προς αυτήν ισχύει ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης (business judgment rule), αλλά και απαλλαγή, αν η πράξη του διαχειριστή στηρίχθηκε σε σύννομη απόφαση των εταίρων. Ο νόμος δίνει δικαίωμα άσκησης αγωγής και στους εταίρους και τους τρίτους. Εννοείται ότι τα πρόσωπα αυτά θα ασκούν την αγωγή για λογαριασμό της εταιρίας και το αίτημα της αγωγής θα είναι η καταβολή αποζημίωσης κατευθείαν στην εταιρία. Το ζήτημα της ευθύνης του διαχειριστή απέναντι σε τρίτους θα κρίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις (ΑΚ 914, 919, 281).

Ο διαχειριστής μίας ΕΠΕ: κατά το άρθρο 26 Ν 33190/1955 υπέχει ευθύνης και ο διαχειριστής της ΕΠΕ για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του. Ευθύνονται και οι διαχειριστές μίας ΕΠΕ σε αποζημίωση, απέναντι στην εταιρία, στους εταίρους και στους τρίτους για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή για πταίσματα κατά την διαχείριση. Στην περίπτωση αυτήν η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την μη απαλλαγή των υπαιτίων από την ευθύνη ή και την ενάσκηση των αξιώσεων της εταιρίας κατ’ αυτών για αποζημίωση με την άσκηση κατ’ εκείνων της εταιρικής αγωγής (άρθρο 14 § 2 στοιχ. β΄ και δ΄ ν. 3190/1955).

Δύναται όμως η συνέλευση και όταν ο διαχειριστής ζημίωσε υπαιτίως την εταιρία, να τον απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζημίωση,να παραιτηθεί από τις εναντίον του αξιώσεις ή να αποφασίσει την μη ενάσκηση της εταιρικής αγωγής.

Όταν όμως δεν αποκαθίσταται η ζημία της εταιρικής περιουσίας, τελικώς ζημιώνονται εμμέσως οι εταίροι, αλλά ενδεχομένως και οι εταιρικοί δανειστές, σε περίπτωση κατά την οποίαν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίησή των.

Ο νόμος 3190/1955 έλαβε υπόψη το συμφέρον των προσώπων αυτών και με τις διατάξεις του άρθρου 26 επεξέτεινε την ευθύνη των διαχειριστών απέναντι στους εταίρους αλλά και στους τρίτους. Βεβαίως, η ευθύνη των διαχειριστών απέναντι στα ως άνω πρόσωπα έχει επικουρικόν χαρακτήρα, ενεργοποιείται δηλαδή μόνον εφόσον δεν ασκηθεί η εταιρική αγωγή από την εταιρία. 

Ο εκπρόσωπος ΑΕ: το ΔΣ μίας ΑΕ εκπροσωπεί συλλογικώς την ΑΕ. Συλλογική είναι και η ευθύνη που αποδίδεται σε αυτά τα πρόσωπα. Σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν 4548/2018 κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο ή μη, ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημιές που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης. Κάθε μέλος ΔΣ έχει το καθήκον επιμελούς διαχείρισης και η τήρηση της υποχρέωσης πίστης προς την ΑΕ. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ, υφίσταται πρωτίστως έναντι της εταιρίας και δευτερευόντως έναντι μετόχων και τρίτων.

Για να απαλλαγεί το μέλος από την ευθύνη πρέπει να αποδείξει ότι δεν ενήργησε υπαίτια κατά το νόμο. Όμως συνήθως το ΔΣ της ΑΕ επιλέγει ένα μέλος ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτός είναι που διενεργεί τις καθημερινές υλικές και νομικές πράξεις και έχει κατά κανόνα την ευθύνη για τη λειτουργία και εκπροσώπηση της ΑΕ αλλά και για την κερδοφόρα και επιτυχή πορεία της. Ωστόσο και τα άλλα μέλη ΔΣ έχουν ευθύνη να τον εποπτεύουν.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button