Ευθύνη των μελών διοικητικού συμβουλίου για παράνομες πράξεις

Τα μέλη της διοίκησης μιας ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται και καλούνται να καταβάλλουν αποζημίωση αν ζημιώσουν τα συμφέροντα τις εταιρείας. Το δικαστήριο θα επιδικάσει αποζημίωση εφόσον μέτοχος ή μέτοχοι με απαραίτητο ποσοστό συμμετοχής κινήσουν δικαστική διαδικασία με αγωγή εναντίον τους.

Μονομελές Πρωτοδικείου Πειραιά 3884/2011

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρ. 18, 22α` και 22β` του κωδικοποιημένου ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», 31 και 32 του ΕμπΝ, 68, 714, 297 και 298 του ΑΚ, προκύπτει ότι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρίας, ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας, για την προξενούμενη στην εταιρία ζημία συνεπεία πταίσματος τους, η δε ευθύνη τους αυτή υπάρχει και κατά τα αρ. 914 και 919 του ΑΚ, όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη τους αποτελεί και αδικοπραξία που θεμελιώνει άμεση και αυτοτελή υποχρέωση προς αποζημίωση. Στις περιπτώσεις αυτές της ζημιογόνου πράξεως ή παραλείψεως, που στρέφεται κατά του νομικού προσώπου της εταιρίας, την προς αποζημίωση αξίωση έχει το αμέσως ζημιωθέν νομικό πρόσωπο της εταιρίας, το οποίο και νομιμοποιείται να ασκήσει την σχετική αγωγή κατά των μελών της διοικήσεως, κατά τους όρους του αρ. 22β` του ν. 2190/1920.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button