Η προστασία εφεύρεσης κατά το ελληνικό δίκαιο

Η προστασία εφεύρεσης κατά το ελληνικό δίκαιο

Η προστασία των εφευρετικών ιδεών προβλέπεται με την κατοχύρωσή τους μέσω της έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η διαδικασία και οι συνέπειες της έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εισάγονται εκ των διατάξεων του Ν. 1733/1987 για το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καθώς και εκ της Συνθήκης του Μονάχου (Ν. 1607/1986) για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 3971/2007 ορθώς παρέθεσε τις παραπάνω διατάξεις ως προς την αναζήτηση της προστασίας εφευρετικών ιδεών. Διερεύνησε το ενδεχόμενο να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1607/1986 σε συνδυασμό με το Ν. 1733/1987 και το κατά πόσο υπάρχει προστασία εξ ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. Εν τέλει απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με το (έμμεσο) επιχείρημα πως δεν προκύπτει λόγος προστασίας με βάση τις διατάξεις περί ευρεσιτεχνίας καθώς δεν προκύπτει ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης. Βέβαια υπέπεσε το σημαντικό λάθος να μην διακρίνει μεταξύ της εφεύρεσης μεθόδου και της εφεύρεσης προϊόντος και να θεωρήσει πως στην κρινόμενη περίπτωση υπήρχε εφεύρεση μεθόδου αντί εφεύρεση προϊόντος.

Ο κύριος λόγος που προκύπτει (έμμεσα) εκ του αιτιολογικού της αποφάσεως, είναι πως σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 της Συνθήκης του Μονάχου τα συμβαλλόμενα Κράτη μπορούν να επιφυλάξουν γι’ αυτά το δικαίωμα να προβλέψουν, ότι τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, στο μέτρο που παρέχουν προστασία στα φαρμακευτικά προϊόντα είναι ανίσχυρα ή μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η επιφύλαξη αυτή δεν επηρεάζει την προστασία που παρέχεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφόσον το δίπλωμα αυτό αφορά είτε μέθοδο παρασκευής ή χρήσης κάποιου χημικού προϊόντος, είτε μέθοδο παρασκευής φαρμακευτικού προϊόντος ή προϊόντος διατροφής.

Η ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής έγινε με το άρθρο 23 παρ. 7. Αυτό αναφέρει πως για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 εδάφιο α΄ της Σύμβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρέχουν προστασία σε φαρμακευτικά προϊόντα δεν ισχύουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έκανε χρήση της δυνατότητας ακύρωσής των διπλωμάτων αυτών ωστόσο τα έθεσε εκτός ισχύος μέχρι τις 07.10.1992.

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα αποζημίωσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα ακυρότητας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται για αντιγραφή εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button