Λογοδοσία εκπροσώπου-διαχειριστή έναντι των άλλων εταίρων

Λογοδοσία εκπροσώπου ευθύνη και διαχείριση εκπροσώπου έναντι άλλων εταίρων

Ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής μίας επιχείρησης-εταιρείας διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Όμως το κάνει με εντολή των άλλων εταίρων και ουσιαστικά διαχειρίζεται και την δική τους περιουσία. Για αυτό ο νόμος προβλέπει  ότι πρέπει να τους ενημερώνει και να τους αποδίδει λογαριασμό. Αυτή η ενημέρωση κατά το νόμο λέγεται λογοδοσία εκπροσώπου.

Υπάρχουν ειδικές διατάξεις όταν προβλέπει κάτι σχετικό ο νόμος (πχ. άρθρο 96 παρ. 1 εδ. β και 141 παρ. 6 Ν. 4548/2018 ή 94 παρ. 2 Ν. 4072/2012 κλπ.)

Ωστόσο, υπάρχουν και οι γενικές διατάξεις του ΑΚ. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ίδιο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 303 ΑΚ «όποιος έχει τη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες, έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει. Για το σκοπό αυτόν ο δοσίλογος οφείλει να ανακοινώσει στο δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και των εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει από την αντιπαράθεση αυτή και να επισυνάψει τα δικαιολογητικά, εφόσον συνηθίζονται».

Σύμφωνα με το άρθρο 754 ΑΚ «ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαχειριστή εταίρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 714 έως 723 για την εντολή».

Σύμφωνα με το άρθρο 718 ΑΚ, «ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες στον εντολέα σχετικά με την υπόθεση που του ανατέθηκε».

Τέλος, κατά το άρθρο 762 ΑΚ, «σε περίπτωση εταιρίας με διάρκεια μακρότερη από ένα έτος ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σύμβαση».

Η εφαρμογή του άρθρου αυτού προϋποθέτει τη διαχείριση υπόθεσης από κάποιο πρόσωπο, ακόμα και αν η διαχείριση γίνεται de facto, δηλαδή χωρίς ρητή συμβατική ή νομική πρόβλεψη (απολύτως κρατούσα άποψη στη νομολογία βλ. ΑΠ 1184/1980 ΝοΒ 29 σ. 543, ΑΠ 526/1992 ΕλΔ 1993, 1477, ΑΠ 983/1997 ΝοΒ 1998, 47, ΕφΑθ 8350/2005 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσσ 279/1995 ΔΕΕ 1995 σ. 513, ΕφΠατρών 321/1984 Νοβ 1985. 137, ΕφΑθ 4433/1976 ΝοΒ 25 σ. 210, ΠΠρΛαρ 183/2004 Δικογραφία 2004 σ. 529, ΠΠρΠειρ 512/1995 ΕΝαυτΔ 1996 σ. 34, βλ. και Ορφανίδη, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, άρθρο 473 αρ. 2). Αυτά ισχύουν και για τον διαχειριστή που παρανόμως διαχειρίζεται (ΕφΑθ 8350/2005 ΝΟΜΟΣ).

Με βάση τις υποθέσεις που έχει αναλάβει  το γραφείο μας, από αυτή τη διαδικασία λογοδοσίας συχνά προκύπτουν και παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή ατασθαλίες του διαχειριστή. 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button