Μείωση των δόσεων που καταβάλλει ο οφειλέτης στο νόμο Κατσέλη

Μείωση των δόσεων που καταβάλλει ο οφειλέτης στο νόμο Κατσέλη

Υπόθεση που έχει χειριστεί το γραφείο μας, οδήγησε σε μείωση των καταβολών-δόσεων που έπρεπε να καταβάλλει η οφειλέτρια προς τις τράπεζες.

Μάλιστα το δικαστήριο δέχθηκε ότι μπορεί να επέλθει μείωση όχι μόνο των καταβολών για την απαλλαγή από τα χρέη του οφειλέτη αλλά και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Η σχετική απόφαση είχε την ακόλουθη θεμελίωση.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν.3869/2010 και 758 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι εκδοθείσες κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οριστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμιστούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε, αν προκόψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη εξαιτίας των οποίων μετεβλήθησαν και μεταγενέστερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση. Τούτο διότι στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με τη νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς, ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος.

Ως μεταβολή των συνθηκών κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ νοείται η μεταγενέστερη επίκληση νέων πραγματικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουν ή διαφοροποιούν σημαντικά τη βάση επί της οποίας στηρίχθηκε η απόφαση, διότι ήδη διαφοροποιείται με το ρυθμιστικό μέτρο που διατάχθηκε, η εξυπηρέτηση είτε του συμφέροντος του αιτούντος είτε του γενικότερου συμφέροντος.

Το στοιχείο του νέου δεν έχει την έννοια του μεταγενέστερου από τον χρόνο της αρχικής δίκης και συνεπώς νέα περιστατικά είναι και αυτά που προϋπήρχαν της δίκης αλλά δεν τέθηκαν για οποιοδήποτε λόγο υπόψη του Δικαστηρίου. Την αίτηση “τροποποίησης νομιμοποιείται ενεργητικά να υποβάλει ο ίδιος ο οφειλέτης, ή οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στη ρύθμιση πιστωτής. Η απόφαση μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και ειδικότερα να ανατρέχει στο χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Αυτό θα συμβεί εφόσον και κατά το μέτρο που οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης ή των εισοδημάτων του οφειλέτη ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της απόφασης, και μέχρι αυτό της κατάθεσης της αίτησης τροποποίησης.

Ο οφειλέτης μπορεί, επίσης, να ζητήσει τη μεταρρύθμιση της απόφασης αναφορικά με τις δόσεις που καταβάλλει και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του και στις παρακάτω περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι η απομείωση της αξίας του ακινήτου λόγω κάποιων τυχαίων περιστατικών, κατά την οποία ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει τη μείωση των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλει. Το ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη περίπτωση, κατά την οποία η αξία της κύριας κατοικίας αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που δίνει το δικαίωμα στους πιστωτές να ζητήσουν μεταρρύθμιση της απόφασης και αύξησης του ποσού των μηνιαίων δόσεων. Δεύτερη περίπτωση αποτελεί η νομοθετική μεταβολή που επήλθε στο Ν. 3869/2010 κατά το άρθρο 17 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4161/2013, σύμφωνα με το οποίο η αποπληρωμή των δόσεων για την διάσωση της κύριας κατοικίας ορίστηκε να γίνεται στο 80% της αντικειμενικής και όχι της εμπορικής αξίας του ακινήτου και σε διάστημα που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα τριάντα πέντε έτη, καθώς λόγος μεταρρύθμισης μιας απόφασης κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ αποτελεί και η μεταστροφή της νομολογίας, πολλώ δε μάλλον τέτοιο λόγο αποτελεί και η νομοθετική μεταβολή. Συνεπώς, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι πιστωτές δύνανται να καταθέσουν αίτηση μεταρρύθμισης και να ζητήσουν τροποποίηση του ύψους των δόσεων αλλά και της διάρκειας αποπληρωμής. Τελευταία περίπτωση αποτελεί η περίπτωση αποπληρωμής και ικανοποίησης των πιστωτών με άλλο τρόπο.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button