Νέες διατάξεις για την απαλλαγή από χρέη – διαγραφή εμπορικών χρεών και χρεών προς το Δημόσιο

Νέες διατάξεις για την απαλλαγή από χρέη – διαγραφή εμπορικών χρεών και χρεών προς το Δημόσιο

Ο νέος νόμος επέφερε αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα και στις συνέπειες τις πτώχευσης. Πλέον ο έμπορος (εμπορική επιχείρηση) απολαμβάνει την διαγραφή των χρεών υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις και εφόσον κάνει σχετική αίτηση η οποία πρέπει να γίνει δεκτή από το πτωχευτικό δικαστήριο. Πρόκειται για μία συνέπεια εφάμιλλη με την διαγραφή χρεών που προβλέπεται για τους μη εμπόρους στο Νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010)  

Η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα προέβλεπε και προβλέπει την ρευστοποίηση της περιουσίας του πτωχευμένου εμπόρου (ή εμπορικής ατομικής επιχείρησης) όμως μετά την πτώχευσή και την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του πτωχευμένου από τον σύνδικο/πτωχευτικό δικαστήριο δεν επερχόταν και η απαλλαγή του εμπόρου με διαγραφή των υπόλοιπων χρεών. Ο έμπορος  εξακολουθούσε να οφείλει τα χρέη του προς τους πιστωτές (προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο). 

Πλέον ο Νόμος 4549/2018 με το άρθρο 24 αλλά και ο Νόμος 4491/2017 με το άρθρο 15 επέφεραν τροποποιήσεις στον ΠτωχΚ και στις συνέπειες πτώχευσης ενός επιχειρηματία-εμπόρου ή μίας ατομικής επιχείρησης. Πλέον με τα άρθρα αυτά προβλέπεται ότι 

  • Ο επιχειρηματίας/έμπορος πτωχεύουν με αίτηση πτώχευσης αλλά
  • Μπορεί όμως με αίτησή τους στο δικαστήριο να αναγνωρισθεί ότι είναι συγγνωστοί. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποφασίζει ότι ο οφειλέτης είναι συγγνωστός, δηλαδή θεωρείται ότι δεν ευθυνόταν για την πτώχευσή του και τρόπον τινά «συγχωρείται» από τους πιστωτές του. Αυτό γίνεται δεκτό από το δικαστήριο, αν αυτός επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του. Απορρίπτει την αίτηση το δικαστήριο αν ο πτωχός (έμπορος) έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα του Πτωχευτικού Κώδικα ή του κάποια περιουσιακά αδικήματα του ΠΚ.
  • Πτωχευμένος έμπορος υποβάλλει, μετά την παρέλευση δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, αίτηση περί της απαλλαγής από τα υπόλοιπα των χρεών που δεν αποπληρώθηκαν στους πιστωτές μέσω της πτώχευσης.
  • αυτή η απαλλαγή επιτρέπεται μόνο μία φορά
  • για τις εμπορικές εταιρείες τα παραπάνω αποτελούν λόγο αναβίωσής τους και πλέον δεν θεωρούνται ως πτωχευμένες ή λυθείσες και εκκαθαρισμένες.
  • για τις εταιρείες που πτώχευσαν η απαλλαγή από τα υπόλοιπα των χρεών μπορεί να είναι ολική ή μερική
  • αν όμως ο πτωχός δεν είναι εταιρεία αλλά επιχειρηματίας (φυσικό πρόσωπο) και κατά τα παραπάνω έχει κηρυχθεί συγγνωστός, τότε επέρχεται για αυτόν πλήρης απαλλαγή του και διαγραφή των χρεών του μετά από την παρέλευση τριών ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.
  • όλα τα παραπάνω ισχύουν και για φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων η αίτηση πτώχευσης απορρίφθηκε και απλώς ενεγράφησαν στο Μητρώο Πτωχεύσεων χωρίς να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία πτώχευσης.

Σημειώνεται με έμφαση ότι στην περίπτωση της πτώχευσης δεν εξαιρούνται ακίνητα από την εκποίηση όπως συμβαίνει με το νόμο Κατσέλη.

Οι προϋποθέσεις είναι πολύ αυστηρές και το δικηγορικό μας γραφείο ή και ο δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεσή σας μπορεί να σας κατατοπίσει για την δύσκολη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου (αποστολή στοιχείων ή ερωτήσεων στο ven@valaw.gr)

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button