Νόμος 4987/2022 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Δικαστικές Διακοπές
 
Με την διάταξη του άρ. 11 του ν. 1756/1988 οριζόταν η διάρκεια του δικαστικού έτους και των δικαστικών διακοπών και ειδικά: «1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει  στις  15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 2.  Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1 Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου». 

Με τη διάταξη του ν. 130 του ν. 4938/2022 καταργήθηκε ο ν. 1756/1988, και κατά συνέπεια καταργήθηκαν και οι διατάξεις περί δικαστικών διακοπών.

Περαιτέρω το διάστημα των δικαστικών διακοπών επανακαθορίζεται πλέον ως εξής:

Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρ. 129 του ν. 4938/2022 ορίζεται ότι: «7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος δικαστικές διακοπές, νοείται η περίοδος που λειτουργούν τα θερινά τμήματα», ενώ με την διάταξη του άρ. 12 του ν. 4938/2022 ορίζεται ότι: «1. Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 2. Τα θερινά τμήματα αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου».

Ενόψει τούτων ακόμη και επί τη βάσει των νέων ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων οι δικαστικές διακοπές εκκινούν την 01η.07 και λήγουν την 15η.09 εκάστου έτους

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button