Προσωπικά δεδομένα και προστασία του πελάτη του γραφείου μας

Προσωπικά δεδομένα και προστασία του πελάτη του γραφείου μας

Σημαντική πληροφόρηση είναι η κάτωθι αναφορικά με τον κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων σας κατά τις εντολές που δίνετε ως προς τις υποθέσεις σας.

Ο εντολέας πελάτης έχει ως δικαιώματα τα εξής:

i) Δικαίωμα πρόσβασης: Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να γνωρίζει αν τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό.

ii) Δικαίωμα διόρθωσης – επικαιροποίησης: Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών / ελλιπών δεδομένων.

iii) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Το Υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή μετά από το πέρας της εντολής, εφ’ όσον τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα και εφ’ όσον δεν επιβάλλεται τήρηση εκ του νόμου.

iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

v) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

[Στα δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο θεωρούμε ότι καλύπτεται από την υποχρέωση της / του δικηγόρου να διαβιβάζει τον φάκελο εκ του Κώδικα (και ηλεκτρονικά). Επίσης, το δικαίωμα να μην υπόκειται το Υποκείμενο των δεδομένων σε απόφαση που έχει ληφθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, αλλά λόγω των προϋποθέσεων εφαρμογής και των σχετικών εξαιρέσεων πιθανολογείται ότι δεν θα συντρέχει περίπτωση εφαρμογής στο πλαίσιο της σχέσης δικηγόρου / δικηγορικού γραφείου και εντολέα].

θ) Ενημέρωση για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων και τη διατύπωση αιτημάτων και παραπόνων στην /στον δικηγόρο / δικηγορικό γραφείο.

ι) Ενημέρωση για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση. 

ια) Ενημέρωση για το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) μετά από την υποβολή παραπόνου στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον υπεύθυνο προστασίας (DPO).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button