Προϋποθέσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ΑΕ

Αυτοδίκαιη ακυρότητα αποφάσεων ΓΣ ανώνυμης εταιρίας στις περιπτώσεις του 35-α § 1 ν.2190/20, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση αν αντιτίθενται σε απαγορευτικές διατάξεις νόμων,δυνάμενη να αναγνωριστεί με απόφαση κατόπιν αγωγής του έχοντος έννομο συμφέρον, που έχει ισχύ έναντι πάντων.

Μία απόφαση ΕΠΕ ή ΑΕ ακυρώνεται από το δικαστήριο όταν το ζητάει κάποιος ή κάποιοι μέτοχοι-εταίροι. Ο εταίρος-μέτοχος προστατεύεται εφόσον το επιθυμεί και δεν χάσει την πολύ σύντομη προθεσμία για δικαστική προστασία. Η ακυρότητα ή ακυρωσία της απόφασης της εταιρείας προκύπτει όταν η εταιρείακ και τα όργανά της (π.χ. ΓΣ) πάρουν απόφαση αντίθετη στον νόμο ή στο καταστατικό της εταιρείας.

Στην παρούσα ανάλυση παρουσιάζεται η δικαστική ακυρότητα μίας απόφασης των οργάνων μίας ανώνυμης εταιρείας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία ακυρότητας απόφασης μίας ΕΠΕ και των οργάνων της είναι αρκετά διαφορετική.

Εφ. Λαρ. 160/2012

Από τις διατάξεις του άρθρου 35-α § 1 του Ν. 2190/1920 συνάγεται ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας είναι άκυρες όχι μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται με στοιχεία α` και β` στο άρθρο αυτό, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εφόσον είναι αντίθετες σε απαγορευτικές διατάξεις του πιο πάνω νόμου ή του Αστικού Κώδικα (βλ. άρθρα 174,180 ΑΚ). Αυτή η ακυρότητα τους, αν και επέρχεται αυτοδίκαια, δύναται να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ έναντι πάντων. Τέτοια ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης επέρχεται, όπως συνάγεται από τα άρθρα 25,26 § 1, 35-γ§ 1,38,39 του Ν. 2190/1920, και στην περίπτωση που αυτή δεν συγκλήθηκε από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που είναι το διοικητικό συμβούλιο της, (βλ. ΑΠ 94/99 ΔΕΕ 1999. 723).

Το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας, το οποίο εκλέχτηκε με άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, δεν είναι σύννομο (βλ. ΟλΑΠ 18/01 Δνη 43. 76), και η τυχόν από αυτό σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των αποφάσεων της (βλ. ΑΠ 367/78 ΝοΒ 1978. 1194, ΕφΘεσ 2401/98 Δνη 40. 420, ΕφΑθ 4505/04 Νόμος, Ν. Ρόκα Εμπορικές Εταιρίες, έκδ. δ`, σελ. 179,193).

Περαιτέρω, κάθε απόφαση του μη σύννομου διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, το οποίο εκλέχτηκε με άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, πάσχει από ακυρότητα, η οποία δύναται να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή προσώπου που έχει έννομο συμφέρον. Μεταξύ των προσώπων που έχουν δικαίωμα να επιδιώξουν να αναγνωριστεί η ακυρότητα αποφάσεων του μη σύννομου διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, περιλαμβάνονται αναμφίβολα, όπως συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 35-γ § 1-α Ν. 2190/1920, οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, αν αποκλείστηκαν από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας παράνομα.

Στην περίπτωση  αυτή, η οποία εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 35-α Ν. 2190/1920 (και όχι στη διάταξη του άρθρου 35-γ του ίδιου νόμου, με την οποία ρυθμίζεται η ακύρωση αποφάσεων, σχετικών με την απόρριψη αίτησης παροχής πληροφοριών ή σχετικών με την έγκριση ισολογισμού της εταιρίας), δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συζήτηση της αγωγής αναγνώρισης της ακυρότητας η κατάθεση των μετοχών των εναγόντων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα και η διατήρηση των μετοχών κατατεθειμένων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 35-γ § 3 Ν.2190/1920.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button