Σήμα: κατάθεση, προστασία και ρύθμιση άλλων ζητημάτων

Σήμα: κατάθεση, προστασία και ρύθμιση άλλων ζητημάτων

Το νέο δίκαιο των σημάτων προβλέπεται στα άρθρα του Ν. 4679/2020 (προηγουμένως ήταν ο Ν. 4072/2012). Η κατάθεση, η προστασία, η εκμετάλλευση, η χρήση, η διαγραφή, η μεταβίβαση εμπορικού σήματος και άλλα νομικά ζητήματα αποτελούν υποθέσεις που αναλαμβάνει το γραφείο μας.

Το δίκαιο των σημάτων καθορίζει ποιός μπορεί να καταθέσει τί ως σήμα και έτσι να μονοπωλήσει την αγορά ως προς την συγκεκριμένη διακριτική ένδειξη (σήμα). Δηλαδή ορίζεται από τον νόμο ποιά φράση ή φράσεις και ποια απεικόνιση μπορεί να κατοχυρωθεί ως σήμα.

Αντίστοιχα ο νόμος καθορίζει ποιά η προστασία του δικαιούχου του σήματος έναντι τρίτων ανταγωνιστών που αντιγράφουν ή προσβάλλουν το καταχωρημένο σήμα.

Επίσης καθορίζει ποιά τα δικαιώματα απαγόρευσης της προσβολής ακόμα και αποζημίωσης του δικαιούχου σε βάρος του ανταγωνιστή που αντιγράφει (αποζημίωση σηματούχου).

Τέλος το δίκαιο των σημάτων καθορίζει πώς αξιοποιεί (εκμεταλλεύεται) τα σήματά του ο δικαιούχος δίνοντας άδεια εκμετάλλευσης (άδεια χρήσης) σε άλλα πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος ή και πωλώντας τα (μεταβίβαση σήματος).

Εδω παρατίθεται η νομοθεσία.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xnlx3_1FgALtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijM9B54qK2CbX8UTYeoBk8AxYsfD1kH6tv5EedaqjWxnT

Για περισσότερες διευκρινίσεις αναζητείστε άλλη δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας (π.χ. για αντιγραφή σήματος από άλλο πρόσωπο εδώ και εδώ ή εδώ και εδώ).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button