Συμφωνίες και συμβάσεις της ΑΕ με μέλη του ΔΣ ή συγγενείς αυτών

Συμφωνίες και συμβάσεις της ΑΕ με μέλη του ΔΣ ή συγγενείς αυτών

Τόσο ο ΚΝ 2190/1920 όσο και ο νέος Ν. 4548/2018 προβλέπουν ότι τα μέλη του ΔΣ δεν επιτρέπεται να κάνουν συγκεκριμένες συμφωνίες με την ΑΕ ακόμα και αν είναι προς όφελος της ΑΕ.   

Τέτοιες συμφωνίες είναι το δάνειο ή η εγγύηση της ΑΕ προς τα μέλη του ΔΣ ή τους συγγενείς τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται να γίνονται οι υπόλοιπες συμφωνίες, όποιες και αν είναι αυτές αν α) δεν υπάρχει έγκριση της ΓΣ ή β) δεν πληρούνται κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις περί του είδους και του χαρακτήρα της συμφωνίας.

Αν δεν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις του νόμου κάθε συμφωνία του μέλους του ΔΣ με την ΑΕ είναι απολύτως άκυρη.

Με βάση τις υποθέσεις που χειρίζεται το γραφείο μας και τη σχετική νομολογία, προκύπτει ότι οι διατάξεις αυτές θεσπίσθηκαν για την πρόληψη ενδεχομένων καταχρήσεων εκ μέρους των προσώπων αυτών, τα οποία λόγω της ιδιότητας και της θέσης των είναι δυνατόν να συντελέσουν αποφασιστικά στη σύναψη επιζήμιων για την εταιρεία συμβάσεων προς ίδιο όφελος (ΑΠ 1036/2017, ΑΠ 791/2015, ΑΠ 1512/2011, ΑΠ 1791/2006).

Από την διατύπωση των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τον κατά τα άνω επιδιωκόμενο από αυτές σκοπό συνάγεται ότι τον κανόνα αποτελεί η ακυρότητα των οιωνδήποτε συμβάσεων, επομένως και της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, που συνάπτουν με την ανώνυμη εταιρεία τα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, και ότι κατ` εξαίρεση οι συμβάσεις αυτές είναι έγκυρες στις περιπτώσεις της χορήγησης ειδικής προς τούτο άδειας από τη γενική συνέλευση και υπό τον όρο ότι δεν θα αντιταχθούν μέτοχοι που συγκεντρώνουν ορισμένο ποσοστό του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή στις περιπτώσεις της ένταξης των συμβάσεων αυτών εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας (ΑΠ 791/2015, ΑΠ 2182/2007).

Κατεξαίρεση επιτρέπεται η συμφωνία που χαρακτηρίζεται ως “τρέχουσα συναλλαγή της εταιρείας με τρίτους“, και χωρίς την έγκριση της ΓΣ. Τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί το δάνειο ή η εγγύηση της ΑΕ προς το πρόσωπο αυτό ενώ τέτοια συμφωνία θεωρείται εκείνη που βάσει του αντικειμένου της εμπίπτει στις συμβάσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο της καθημερινής δράσης της εταιρείας, ήτοι αυτή που οι όροι της είναι οι συνήθεις όροι των συμβάσεων που η εταιρεία συνάπτει με τους λοιπούς συναλλασσομένους με αυτή.

Επομένως, σύμβαση το αντικείμενο της οποίας διαφέρει από εκείνο των συμβάσεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της καθημερινής δράσης της εταιρείας ή που κατά το περιεχόμενό του υπερβαίνει το συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση μέτρο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη δραστηριότητα της εταιρείας, την οικονομική της ευρωστία, τις ανάγκες της εταιρείας που ικανοποιούνται με τις συμβάσεις αυτές και τις συνήθειες που κρατούν στις συναλλαγές για συμβάσεις του αυτού είδους, εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής και επομένως είναι άκυρη, εάν δεν παρασχεθεί η από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης (ΑΠ 791/2015, ΑΠ 452/2005, ΑΠ 1066/2002, ΑΠ 8/2001, ΑΠ 627/1974).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button