Φορολογικό Δίκαιο

Η επιβολή φόρων, τελών και προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί τον τρόπο, από το οποίο αντλεί το Κράτος χρήματα ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Το φορολογικό καθεστώς είναι δυναμικό, συνεχώς αλλάξει με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες ιδιαίτερα αναφορικά με τον τρόπο προστασία του από την αυθαιρεσία της Διοικήσεως κατά την επιβολή τους. Όμως, το κράτος για να εισπράξει χρήματα  πρέπει να τηρούνται πάντοτε συγκεκριμένες προύποθέσεις και διαδικασίες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν τηρούνται πάντοτε απο τη Διοικηση οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γεννώνται νομικά επιχειρήματα κατά των διοικητικών πράξεων μέσω των οποίων το κράτος αξιώνει τα χρήματα και εκκινεί διαδικασίες είσπραξης, κατάσχεσης και πλειστηριασμού.  Αυτά τα νομικά επιχειρήματα εκ της διαδικασίας προστίθενται στα νομικά επιχειρήματα ουσίας (π.χ. παραγραφή) σε ακύρωση των διοικητικών πράξεων είσπραξης φόρων, τελών κλπ.

Οι πολύ σύντομες προθεσμίες προς αντίδραση για την ακύρωση των φόρων και τελών και προστίμων, που θεσπίζονται, αναγκάζουν του πολίτες να αντιδράσουν με νομικό τρόπο απευθυνόμενοι σε δικηγορικό γραφείο. Το νέο φορολογικό καθεστώς διέπεται πλέον πλέον

α) από τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), από τον

β) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), ενώ

γ) ο παλιός Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων είχε αντικατασταθεί με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών (Ν. 4093/2012), ο οποίος και αυτός καταργήθηκε με τον νόμο περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014), καθώς και δ) από τον νόμος περί ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Επίσης εξακολουθεί υφιστάμενος ο Ν. 2961/2011 περί Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Τέλος δε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις επιβάλλονται σε περίπτωση τελωνειακής παράβασης κατά τον Τελωνειακό Κώδικα (Ν. 2960/2001).

Το δικηγορικό μας γραφείο με την πολυετή εμπειρία, που διαθέτει, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο, κατά το οποίο ο διοικούμενος αντιμετωπίζει ζητήματα επιβολής κύριου και πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων, και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και ειδικότερα σε θέματα σχετικά που σχετίζονται με:

  • Την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών εντός της Διοικήσεως (ενώπιον της Διευθύνσεως Επίλυσης Διαφορών), απαραίτητων πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
  • Την άσκηση προσφυγών προς ακύρωση ή μεταρρύθμιση των αποφάσεων περί επιβολής των κύριων και πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
  • Την άσκηση αιτήσεων με σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής των φόρων και των δασμοφορογικών επιβαρύνσεων. Το Δημόσιο επιβάλλοντας στον διοικούμενο πρόστιμο απαιτεί την είσπραξη των χρημάτων του προστίμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση και μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από τα Διοικητικά Δικαστήρια τα όργανα του Δημοσίου μπορούν να λάβουν κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης και υποθήκη και εκτέλεση πλειστηριασμών. Ενόψει αυτών σε κάθε περίπτωση επιβολής κύριου, πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων και λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ο διοικούμενος απαιτείται δια της δικαστικής οδού να αναστείλει την εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων ώστε να προστατεύσει την περιουσία του.

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button