Δημόσιες Συμβάσεις
ΣτΕ Ολ. 2494/2013, Αμοιβές μελετών - Δημόσια έργα: Έννοια της εγκρίσεως του λογαριασμού με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός.
Read More
Ακυρες οι πράξεις διορισμού στο ΙΚΑ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ της Αγροτικής Τράπεζας βάσει του άρθρου 12 ν. 3899/2012 Αριθμός απόφασης:2303/2012
Read More
Με τα πρακτικά της 16ης Γενικής Συνελεύσεως της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 19ης.09.2012, το τελευταίο έταμε το ζήτημα της δεσμεύσεώς του ή μη από τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων (Διοικητικού Εφετείου και Συμβουλίου της Επικρατείας), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, κατά τη διαδικασία, που προηγείται της σύναψης της συμβάσεως.
Read More
Υποχρεωτική η σωρευτική ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης τόσο από τα μέλη του Δ.Σ. του αναδόχου σε περίπτωση Α.Ε. όσο και το τυχόν τρίτο πρόσωπο, που έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ως όργανο εκπροσώπησης της εταιρείας.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button