Δημόσιοι Υπάλληλοι
Αντισυνταγματικότητα των νέων διατάξεων του νόμου 4472/2017 περί νέου ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ καθώς αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και της ισότητος στα δημόσια βάρη.
Read More
Με τη με αριθμό 3354/2013 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ εκρίθη ότι α) δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό να καθορίζονται όροι υποχρεωτικής απομακρύνσεως υπαλλήλων απο την υπηρεσία με βάση κροιτήρια μη συνδεόμενα με τις ανάγκες της Διοικήσεως αλλά και με τα πρόσοντα, τις ικανότητες και την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση και β) δεν είναι συνταγματικά...
Read More
Κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και η εργασιακή εφεδρεία κατά τον ν.4024/2011 και αποφασίστηκε η ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
Read More
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Δυσμενής διακριση λόγω αναστήματος για την εισαγωγή στην αστυνομική σχολή. Με τη με αριθμό C-409/2016 απόφαση του ΔΕΕ, η οποία εξεδόθη κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι η ρύθμιση της διατάξεως του άρ. 1 παρ. 1 του Π.Δ/τος 90/2003, όπως τροποποιημένο ισχύει,...
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button