Επικαιρότητα
Με τη διάταξη του άρθρου 136 του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού ορίζεται ότι: «1. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο ...
Read More
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας γεννάται αξίωση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
Read More
Προνόμια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου – Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα (α) της προθεσμίας για την άσκηση και (β) της άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως. AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Read More
Τα επιχειρηματικά σχέδια κοινής δράσης συχνά ξεκινούν με κάποιο συμφωνητικό ως προσχέδιο της οριστικής συμφωνίας. Ομοίως η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών σε αρκετές περιπτώσεις επιλύονται με διαπραγματεύσεις και με προδιαμόρφωση των βασικών πλαισίων συμφωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι επιχειρηματίες συμφωνούν οριστικώς ως προς το επιχειρηματικό τους πλάνο ή ως προς την επίλυση της διαφοράς. Όλα αυτά...
Read More
Αντισυνταγματικότητα των νέων διατάξεων του νόμου 4472/2017 περί νέου ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ καθώς αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και της ισότητος στα δημόσια βάρη.
Read More
Σε αρκετές περιπτώσεις κάποιος θίγεται ή δεσμεύεται από κάποια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από κάποιο δικαστήριο χωρίς αυτός να έχει ενημερωθεί για να παρέμβει και να ανατρέψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε τελικώς εκ της απόφασης που εκδόθηκε εν αγνοία του και χωρίς τη δική του συμμετοχή. Αν γνώριζε ότι γινόταν η συγκεκριμένη δίκη, θα είχε...
Read More
Η πιλοτική δίκη είναι ένας νέος θεσμός στην πολιτική δικαιοσύνη και εισάγεται εκ του άρθρου 20Α ΚΠολΔ. Το άρθρο 20Α ΚΠολΔ ορίζει ότι «Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον...
Read More
1 2 3 15

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button