Δικαστικές Αποφάσεις
Προνόμια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου – Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα (α) της προθεσμίας για την άσκηση και (β) της άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως. AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Read More
Αντισυνταγματικότητα των νέων διατάξεων του νόμου 4472/2017 περί νέου ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ καθώς αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και της ισότητος στα δημόσια βάρη.
Read More
Η αξιώση προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου υπόκειται σε πεντατή παραγραφή, η οποία αρχίζει απο το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδιώξη, δηλαδή από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος όφειλε να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικείο οικονομικό έτος.
Read More
ΣτΕ 626/2022 Η αυτόματη κατάργηση της δίκης με μόνη αφορμή το τυπικό γεγονός της παύσης ισχύος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης για το μέλλον, μολονότι αυτή ενδέχεται να καταλείπει βλαπτικές διοικητικής φύσεως συνέπειες για τον προσφεύγοντα διάδικο, θα ισοδυναμούσε με αρνησιδικία και θα συνιστούσε κατάφωρη προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, υπό το πρίσμα...
Read More
Το μέλος ΔΣ σε μία ΑΕ διοικεί μαζί με τα άλλα μέλη του ΔΣ επειδή έχει αποδεχθεί τον διορισμό του. Ο διορισμός τους έλαβε χώρα μετά από απόφαση της ΓΣ της ΑΕ. Όπως αποδέχθηκε την εκλογή του από την γενική συνέλευση της ΑΕ, έτσι μπορεί και να παραιτηθεί από την θέση αυτή. Προκύπτουν αρκετά νομικά...
Read More
Ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής μίας επιχείρησης-εταιρείας διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Όμως το κάνει με εντολή των άλλων εταίρων και ουσιαστικά διαχειρίζεται και την δική τους περιουσία. Γιαυτό ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να τους ενημερώνει και να τους αποδίδει λογαριασμό. Αυτή η ενημέρωση κατά...
Read More
Μία μίσθωση μπορεί να είναι εικονική δηλαδή άκυρη και να μην έχει συμφωνηθεί στην πραγματικότητα με αληθινή πρόθεση των μερών να συνάψουν μίσθωση αλλά κάτι διαφορετικό. Και σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του μισθίου-ακινήτου δεν χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει με τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών το μίσθιο πίσω.
Read More
Η χρησικτησία είναι μία σχετικώς απλή έννοια: η χρησικτησία είναι ένας τρόπος να αποκτήσει κανείς την κυριότητα ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το έχει αγοράσει ή να του το έχουν μεταβιβάσει μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου. Το χρησιμοποιεί ως ιδιοκτήτης για είκοσι χρόνια και καθίσταται κύριος του ακινήτου αυτού, ακόμα και αν δεν έχουν...
Read More
1 2 3 6

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button