Νομοθεσία
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας γεννάται αξίωση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
Read More
Το νέο δίκαιο των σημάτων προβλέπεται στα άρθρα του Ν. 4679/2020 (προηγουμένως ήταν ο Ν. 4072/2012). Η κατάθεση, η προστασία, η εκμετάλλευση, η χρήση, η διαγραφή, η μεταβίβαση εμπορικού σήματος και άλλα νομικά ζητήματα αποτελούν υποθέσεις που αναλαμβάνει το γραφείο μας.
Read More
Η ΙΚΕ είναι η νέα εταιρεία ως μέσο εμπορικής δραστηριότητας που συνδυάζει τα θετικά στοιχεία της προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ) αλλά και λειτουργικά στοιχεία μιας ΕΠΕ (Νόμος 4072/2012 άρθρα 43-115)
Read More

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button