Απόσπαση εργαζομένων και απόσπαση πελατείας ως πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμου

Απόσπαση εργαζομένων και απόσπαση πελατείας ως πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμου

Η απόσπαση πελατείας αλλά και η απόσπαση εργαζομένων χαρακτηρίζονται από τις αποφάσεις των δικαστηρίων ως παράνομες συμπεριφορές, όταν είναι γίνονται με ανήθικο τρόπο και μέσα.

Ειδικότερα, κατά το Εφετείο Αθηνών 969/2011, η απόσπαση υπαλλήλων από την επιχείρηση του ανταγωνιστή, η οποία αποτελεί περίπτωση επέμβασης τρίτου στη μεταξύ άλλων συμβατική σχέση, όταν γίνεται με την εκμετάλλευση-πρόσληψη εργαζομένου μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας ή και με την παρότρυνση αυτού σε νόμιμη λύση της σύμβασης εργασίας, δεν αποτελεί κατ` αρχήν πράξη αντίθετη στα χρηστά ήθη και επομένως αθέμιτα ανταγωνιστική πράξη, ακόμη και όταν προσφέρονται στον εργαζόμενο καλύτεροι εργασιακοί όροι. Όταν όμως η παρότρυνση σε λύση της σύμβασης εργασίας γίνεται βάση σχεδίου με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό όχι την αξιοποίηση των προσόντων των εργαζομένων αλλά την αποδιοργάνωση της επιχείρησης του ανταγωνιστή, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η περαιτέρω υπόσταση της και να επιτυγχάνεται έτσι η απομάκρυνση της από την αγορά, τότε πληρούται το πραγματικό της αθέμιτης εκμετάλλευσης ξένης οργάνωσης και της αθέμιτης παρεμπόδισης αυτής.

Επίσης, η απόσπαση πελατείας η οποία αποτελεί πολύτιμο αγαθό της επιχείρησης, καθώς και η εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργάνωσης μπορεί, με τη συνδρομή ειδικών συνθηκών, να είναι αθέμιτες επειδή επιχειρούνται κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη. Σημειώνεται ότι η υποτίμηση, δηλαδή η μείωση της τιμής πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών είναι ελεύθερη και δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη όταν η νέα τιμή είναι ίση προς την αγοραία αξία. Τέτοια αντίθεση υπάρχει όταν συντρέχουν και άλλες περιστάσεις, όπως όταν γίνεται συστηματική υποτίμηση, με πρόθεση εξόντωσης του ανταγωνιστή και με τη δημιουργία κινδύνου εκτοπισμού του από την αγορά ή όταν γίνεται πώληση σε τιμές κάτω του κόστους.

For more topics related to acts of unfair competition click here

For merchandise/product copy infringement issues click here

For the customer posting and employee posting issues click here and here

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Contact Us

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button