Τομείς Ενασχόλησης

Φορολογικό Δίκαιο

Η επιβολή φόρων, τελών και προστίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί τον τρόπο, από το οποίο αντλεί το Κράτος χρήματα ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Το φορολογικό …

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ενώ ο ν. 4413/2016 ρυθμίζει τις αντίστοιχες διαδικασίες …

Κάθε πρόσωπο που έχει μία ιδέα και θέλει να την προστατεύσει αλλά και να την εκμεταλλευθεί μπορεί να την κατοχυρώσει αλλά και να απαγορεύσει σε άλλα πρόσωπα να …

Η χωροταξία και η πολεοδόμηση καίτοι αποτελούσαν ανέκαθεν, (από την αρχαιότητα ο Ιππόδαμος, ο Μιλήσιος θεωρείται ο «πατέρας της πολεοδομίας») πρωταρχική προτεραιότητα του Κράτους ….

Η κάθε επιχείρηση διαθέτει επωνυμίες, σήματα και ενδείξεις για να διακρίνει την ίδια την επιχείρηση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της κλπ. από τις άλλες επιχειρήσεις και τα δικά…

Όποιος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί μέσω μιας εταιρείας στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει μέσω προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ΟΕ, ετερόρρυθμης ΕΕ, αφανούς  …

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία …

Η ραγδαία ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου έλαβε χώρα εις βάρος κυρίως του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη της προστασίας…

Οι διαφορές, οι οποίες άγονται προς εκδίκαση ενώπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συγκεκριμένες και ειδικά προσδιορισμένες από το ίδιο το Σύνταγμα (άρ. 98 του …

Οπωσδήποτε σε κάθε υπάλληλο, που διορίζεται σε κάποια υπηρεσία του Δημοσίου του ανατίθενται ορισμένες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει ορισμένα καθήκοντα, με …

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, ως υποκατηγορία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπεριέχει ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στις παράνομες πράξεις των…

Οι εταιρείες και η κάθε επιχείρηση λειτουργεί στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με συμφωνίες και συμβάσεις. Η κάθε σύμβαση (εμπορική ή επιχειρηματική σύμβαση)…

Πτωχευτικό - Εξυγίανσης Δίκαιο

Ο έμπορος ή μια εμπορική εταιρεία αναλαμβάνουν πλήθος υποχρεώσεων και κινδύνων. Η αδυναμία του εμπόρου ή της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές…

Πάντοτε το πρόσωπο, είτε ως φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), είτε ως νομικό πρόσωπο (οργανωμένη επιχείρηση) βρίσκεται αντιμέτωπο με το Κράτος.Η πάλη ανάμεσα στο Κράτος…

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    x

      Φόρμα Ενδιαφέροντος

      Call Now Button