Ν. 4987/2022 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Με τον ν. 4987/2022 επιχειρείται νέα  κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με ταυτόχρονη κατάργηση του νόμου 4174/2013 (Φορολογικές και άλλες διατάξεις)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4987/2022, οι διατάξεις του Μέρους Α’ και το Παράρτημα του Ν. 4174/2013 καταργούνται.

Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του Μέρους Α’ του Ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), ή γενικά στον Ν. 4174/2013 ή στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του 4987/2022.

Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του Ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4987/2022, εξακολουθούν να ισχύουν.

Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που μετά τη δημοσίευση του ν. 4987/2022 τροποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του Μέρους Α’ του Ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4987/2022

Πηγή: https://www.ddikastes.gr/node/9911

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button