Απόσπαση πελατείας ως αθέμιτος ανταγωνισμός

Απόσπαση πελατείας ως αθέμιτος ανταγωνισμός

Μία επιχείρηση έχει  ως πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο την πελατεία της. Αυτή μπορεί ως περιουσιακό αγαθό να αποτελέσει αντικείμενο αρπαγής (κλοπής) δηλαδή αθέμιτης απόσπασης από κάποιον ανταγωνιστή. Ο ανταγωνιστής μπορεί να είναι προϋπάρχον επιχειρηματίας που δρα στον ίδιο εμπορικό κύκλο ή μπορεί να είναι ακόμα και πρώην συνέταιρος ή ακόμα και πρώην εργαζόμενος.  Το νομικό πλαίσιο παρέχει προστασία κατά πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού συνεπώς κατά ανταγωνιστών που αθέμιτα και παράνομα προσπαθούν να μεγενθύνουν την δική τους πελατεία και τον τζίρο τους παίρνοντας την πελατεία άλλου επιχειρηματία. 

Το παρακάτω παράδειγμα της νομολογίας καθιστά σαφή τα όρια και τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μίας τέτοιας πράξης ως αθέμιτης και παράνομης.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 64/2012


Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», απαγορεύεται «κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικός ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικείμενη εις τα χρηστά ήθη.» Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψιν και προς ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται:

1) Η συγκεκριμένη πράξη ανταγωνισμού να γίνεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές, 2) να υπάρχει σκοπός ανταγωνισμού, δηλαδή πρόθεση ανταγωνισμού του ίδιου που ενεργεί την πράξη ή τρίτου προσώπου, χωρίς ν` απαιτείται να είναι αυτός ο αποκλειστικός λόγος τέλεσης της πράξης ή να πραγματοποιηθεί ο σκοπός ή να υπάρχει πρόθεση βλάβης. και 3) αντίθεση της πράξης στα χρηστά ήθη. Κατά την κρατούσα γνώμη, το μέτρο των χρηστών ηθών αποτελούν οι υπάρχουσες και αναγνωρισμένες αντιλήψεις κάθε ανθρώπου που σκέπτεται ορθά και δίκαια μέσα στο συναλλακτικό κύκλο, στον οποίο διενεργείται η πράξη.

Τέτοια πράξη, που να εμπίπτει στην παραπάνω γενική ρήτρα, θεωρείται και η απόσπαση πελατείας, εφόσον συντρέχουν συνθήκες και περιστάσεις που της προσδίδουν αθέμιτο χαρακτήρα. H απόσπαση πελατείας η οποία αποτελεί πολύτιμο αγαθό της επιχείρησης, καθώς και η εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργάνωσης μπορεί, με τη συνδρομή ειδικών συνθηκών, να είναι αθέμιτες επειδή επιχειρούνται κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη. Τέλος, η υποτίμηση, δηλαδή η μείωση της τιμής πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών είναι ελεύθερη και δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη όταν η νέα τιμή είναι ίση προς την αγοραία αξία. Τέτοια αντίθεση υπάρχει όταν συντρέχουν και άλλες περιστάσεις, όπως όταν γίνεται συστηματική υποτίμηση, με πρόθεση εξόντωσης του ανταγωνιστή και με τη δημιουργία κινδύνου εκτοπισμού του από την αγορά ή όταν γίνεται πώληση σε τιμές κάτω του κόστους.

Η αθέμιτη συμπεριφορά επιτείνεται όταν συνδυαστεί με παραπλανητική διαφήμιση του προσβολεά. Η διαφήμιση είναι νόμιμη μόνο όταν τα ανακοινούμενα απ` αυτήν στοιχεία είναι αληθινά και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και απαγορεύεται όταν η ανακρίβειά της είναι ικανή να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την αγοραστική συμπεριφορά των αποδεκτών της διαφήμισης.

Για περισσότερα θέματα σχετικά με πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερα ζητήματα σχετικώς με απόσπαση πελατείας κάντε κλικ εδώ

Για ζητήματα προσβολής από αντιγραφή εμπορεύματος/προϊόντος κάντε κλικ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button