Προστασία ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας

Προστασία ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας

Συμπληρωματική εφαρμογή του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914) στην προστασία δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικου υποδείγματος χρησιμότητας (ΠΥΧ)

Το άρθρο 1 του. 146/1914 κυριαρχεί σε όλο δίκαιο του ανταγωνισμού και μέσω αυτού είναι αδύνατη η πρόβλεψη εκ των προτέρων όλων των καταχρήσε­ων που είναι δυνατό να εμφανισθούν στον ανταγω­νισμό. Οι ειδικές διατάξεις του ν. 1733/1987, εφόσον συντρέχει το πραγματικό της εφαρμογής τους, προηγούνται της εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρου 1 του ν. 146/1914. Ωστόσο, η τελευταία τυγχάνει συμπληρωματικής ε­φαρμογής, στην περίπτωση, κατά την οποία οι ιδιαίτερες ανταγωνιστικές περιστάσεις ευρίσκονται ε­ντός του χώρου του δικαίου της ευρεσιτεχνίας (εφεύρεσης) και δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως αθέμιτου, όπως συμβαίνει και στην σκλαβική απομίμηση προ­στατευόμενου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανή­ματος, η οποία, λόγω των αιτιών, του σκοπού, των μέσων, που χρησιμοποιήθηκαν και των περιστάσε­ων, που την συνοδεύουν, είναι δυνατόν να χαρα­κτηρισθεί ως αθέμιτη. Περαιτέρω, η ύ­παρξη της γενικής ρήτρας του παραπάνω άρθρου (ν. 146/1914) που κυριαρχεί στο όλο δίκαιο του ανταγωνισμού, είναι αναγκαία γιατί είναι αδύνατη η πρόβλεψη εκ των προτέρων όλων των καταχρήσε­ων που είναι δυνατό να εμφανισθούν στον ανταγω­νισμό. Παρέχεται δε έτσι η εξουσία στο δικαστή να διαπλάσσει κανόνες συμπεριφοράς στον ανταγωνι­σμό και να προσδώσει στη γενική ρήτρα το ανα­γκαίο μέτρο για την εφαρμογή του δικαίου σαφούς και συγκεκριμένου περιεχομένου. Ειδικώτερα, η α­πόσπαση πελατείας, που αποτελεί πολύτιμο αγαθό της επιχειρήσεως και η εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργανώσεως μπορεί με τη συνδρομή ειδικών συνθηκών να είναι αθέμιτος.

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα αποζημίωσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα ακυρότητας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται για αντιγραφή εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button