Ακυρότητα αποφάσεων εκλογής διοίκησης σε εταιρεία

Ακυρότητα αποφάσεων εκλογής διοίκησης σε εταιρεία

Δύο προτάσεις για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου σε ΑΕ μπορούσαν να γίνουν δεκτές ή να απορριφθούν ως σύνολο η κάθε μία, με αποτέλεσμα, εφόσον ισοψήφησαν, να θεωρούνται ότι αμφότερες απορρίφθηκαν και να μην υπάρχει συνεπώς στην ουσία απόφαση εκλογής διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

 Αριθμός 476/2012

 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 31§1 και 32§1 του κ.ν. 2190/1920, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ` αυτή ψήφων και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, είναι δε κατά το άρθρ. 34§1περ.β του ίδιου νόμου η γενική συνέλευση αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει, εκτός άλλων, και για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. Η αποφάσεις της γενικής συνέλευσης εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου της εταιρείας με σκοπό την παραγωγή έννομων συνεπειών και μπορεί να διατυπώνονται θετικά ή αρνητικά, όπως συμβαίνει όταν απορρίπτεται συγκεκριμένη πρόταση.

Αρνητική απόφαση προκύπτει και όταν κατά τη γενική συνέλευση οι ψήφοι διχάζονται, έτσι ώστε η πρόταση που τέθηκε σε ψηφοφορία να συγκεντρώνει ίσο αριθμό θετικών και αρνητικών ψήφων, οπότε η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα. Επομένως και στην περίπτωση ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας η σχετική πρόταση θεωρείται απορριφθείσα, αν προκύψει ίσος αριθμός θετικών και αρνητικών ψήφων και δικαιολογείται τότε ο διορισμός προσωρινής διοίκησης. Αντίστοιχα μόνο η αρνητική αυτή απόφαση της μη εκλογής διοικητικού συμβουλίου και όχι η ανύπαρκτη απόφαση εκλογής διοικητικού συμβουλίου μπορεί στην περίπτωση αυτή να προσβληθεί ως ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του άρθρ. 35᧧1 και 7 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 42 του ν. 3604/2007, σύμφωνα με τις οποίες, απόφαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή από την καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο, εάν αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις που έλαβε γενική συνέλευση, η οποία δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

Αντίθετα έτσι με τις περιπτώσεις ακυρότητας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας, που προβλέπονται στο άρθρ. 35β του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 43 του ν. 3604/ 2007, οι οποίες οφείλονται σε παραβάσεις διατάξεων ουσίας και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο εντός προθεσμίας ενός έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή από την καταχώρηση της απόφασης στο Μητρώο, εάν αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα, ακυρώσιμες είναι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που λήφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των σχετικών με τη διαδικασία της λήψης τους. Τέτοια παράβαση ακριβώς συνιστά και η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση κατά παράβαση των περί πλειοψηφίας διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας.

Εξ άλλου κατά τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρ. 18 του κ.ν.2190/1920, που τέθηκαν σε ισχύ με το άρθρ. 25§3 του ν. 3604/2007, το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος…, εκλέγονται δε από τον κάθε κατάλογο, ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού, είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου, ενώ το σύστημα της εκλογής αυτής και αν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό, μπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 29 και την παρ. 1 του άρθρ. 31 του αυτού νόμου, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Τα κοινά πρόσωπα που περιέχονται στις δύο διαφορετικές προτάσεις συγκροτήσεως διοικητικού συμβουλίου συγκέντρωσαν στις δύο ψηφοφορίες τόσες θετικές όσες και αρνητικές ψήφους, ήτοι υπήρξε ισοψηφία και τις δύο φορές με τη διαφορά ότι σε κάθε ψηφοφορία εναλλασσόταν η προέλευση των θετικών και αρνητικών ψήφων.

Επομένως και οι δύο προτάσεις απορρίφθηκαν, κανένας δε προτεινόμενος ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί και ως εκ τούτου ουδεμία απόφαση ελήφθη για την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την έκτακτη γενική συνέλευση … της 5.3.2009, εν όψει του ότι καθένας από τους διαδίκους μετόχους διέθετε ίσο αριθμό μετοχών και ως εκ τούτου υπήρχε αδυναμία σχηματισμού πλειοψηφίας”. Στη συνέχεια το Εφετείο δέχθηκε ότι “ανεξαρτήτως του ότι οι εκκαλούντες δεν πρότειναν την ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης της 5.3.2009”, δηλαδή της απορριπτικής των δύο προτάσεων απόφασης, “η περαιτέρω σύγκληση και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, σύμφωνα με τα από 9.4.2009 και 20.4.2009 σχετικά πρακτικά του, δεν ήταν σύννομη, διότι τα πρόσωπα αυτά δεν εξελέγησαν από την έκτακτη γενική συνέλευση της 5.3.2009 και επομένως δεν νομιμοποιούνταν να συγκροτήσουν διοικητικό συμβούλιο και να λειτουργήσουν ως εκπροσωπευτικό όργανο της εταιρείας.

Η τήρηση δε της προβλεπόμενης εκ του νόμου δημοσιότητας με την καταχώρηση στο μητρώο της εταιρείας των προαναφερθέντων πρακτικών και τη δημοσίευση σχετικής ανακοινώσεως στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ως εκ του δηλωτικού και βεβαιωτικού χαρακτήρα της, δεν μπορεί να θεραπεύσει την έλλειψη νομιμοποιήσεως του φερόμενου ως διοικητικού συμβουλίου. Κατόπιν αυτού εφόσον από της 19.2.2009 έληξε η θητεία της διορισθείσης με την υπ` αριθ. 5542/2008 απόφαση του ΜονΠρΑθηνών προσωρινής διοικήσεως και δεν εξελέγη διοικητικό συμβούλιο από την έκτακτη γενική συνέλευση της 5.3.2009, η εταιρεία εστερείτο διοικήσεως και επομένως υφίστατο νόμιμη περίπτωση για το διορισμό εκ νέου προσωρινής διοικήσεως”. Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο, αφού περαιτέρω έκρινε ότι ήταν ορθή η επιλογή των προσώπων που διορίσθηκαν με την πρωτόδικη απόφαση ως μέλη της προσωρινής διοίκησης της εταιρείας ……….. ………. , απέρριψε στο σύνολό της την έφεση των αναιρεσειόντων κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button